Oddělení informační podpory environmentálních politik

Jednou z činností CENIA, české informační agentury životního prostředí je hodnocení a interpretace informací o životním prostředí. Touto činností se zabývá oddělení informační podpory environmentálních politik. Oddělení na základě výsledků vědy a výzkumu, projektové činnosti a mezinárodní spolupráce rozvíjí metodické přístupy, a podporuje přípravu a vznik strategických materiálů, participuje na vyhodnocování dílčích cílů a opatření strategických materiálů a také publikuje relevantní objektivní závěry.

Zvláštní zřetel je v oddělení věnován rozvoji indikátorových sad, přičemž vybrané národní indikátorové sady oddělení datově a metodicky spravuje.

Náplní práce oddělení je zároveň tvorba vědeckých, odborných i popularizačních výstupů v oblasti životního prostředí, změny klimatu a udržitelného rozvoje.

Hlavní činnosti oddělení jsou:

  • syntetická koncepční činnost v oblasti vyhodnocování a interpretace informací o životním prostředí
  • vyhodnocování a interpretace relevantních informací o životním prostředí a potenciálu jeho vývoje
  • správa indikátorových sad
  • mezinárodní spolupráce v oblasti environmentálních informací
  • spolupráce na systému Národní inventarizace emisí skleníkových plynů pro oblast odpadů
  • koncepce a tvorba prezentačních a publikačních výstupů o životním prostředí
  • úzká spolupráce na tvorbě a rozvoji výstupů v rámci elektronické publikační nadstavby CENIA, tj. Informačního systému statistiky a reportingu (www.issar.cz)

Mezi hlavní publikační výstupy oddělení patří zejména Zpráva o životním prostředí České republiky, zprávy o životním prostředí v krajích České republiky (tzv. krajské zprávy) a Statistická ročenka životního prostředí České republiky.

Rozhovor s Terezou Kochovou, vedoucí oddělení, najdete zde.