Vnitřní oznamovací systém (VOS)

V roce 2019 byla na úrovni Evropské unie přijata směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie. V této souvislosti byly na národní úrovni přijaty zákon č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů (dále jen „Zákon“) a zákon č. 172/2023 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o ochraně oznamovatelů, transponující Směrnici do českého právního řádu.

Účinná a komplexní ochrana oznamovatelů (whistleblowerů), tedy osob, které oznámí protiprávní jednání v souvislosti s prací, je podstatným prvkem boje proti korupci a součástí fungujícího právního státu. Smyslem jejich ochrany je proto vytvořit takové prostředí, ve kterém se nebudou muset obávat jakékoliv sankce pro případ, že protiprávní jednání oznámí, a přispět tak k ochraně nejen veřejného zájmu.

Vnitřní oznamovací systém (VOS) CENIA

Na základě Zákona byl zřízen vnitřní oznamovací systém („dále jen „VOS“), prostřednictvím kterého mají oznamovatelé možnost upozornit na možné protiprávní jednání, které má znaky trestného činu, přestupku či jinak porušuje právní předpis nebo předpis Evropské unie, o jehož spáchání se oznamovatel dozvěděl v souvislosti s prací nebo jinou obdobnou činností v České informační agentuře životního prostředí.

Na základě Zákona přijala CENIA interní řídící dokument Směrnice ochrana osob oznamujících porušení práva EU. Tato směrnice popisuje základní principy procesního zabezpečení ochrany osoby oznamující (dále jen „oznamovatel“), která podala oznámení o porušování předpisů EU v České informační agentuře životního prostředí. Na základě Zákona je určená příslušná osoba k přijímání, posuzování a řešení oznámení. Touto osobou je manažerka etiky, která je odpovědná za přijímání oznámení, nakládání s ním a za ochranu oznamovatele.

Cílem ochrany oznamovatele je umožnit odhalovat protiprávní jednání odehrávající se na pracovišti nebo při výkonu pracovní (či jiné obdobné) činnosti nebo v souvislosti s jejím výkonem, o kterých zaměstnanci a osoby v podobném postavení za normálních okolností zaměstnavatele nebo příslušné státní orgány neinformují, a to zejména ze strachu ze ztráty zaměstnání či jiného postihu. Může se však jednat i o oznámení jiného protiprávního jednání, které s činností zaměstnavatele nesouvisí, nicméně oznamovatel se o něm dozvěděl v souvislosti s prací.

Oznamovatelem může být jen fyzická osoba – zaměstnanec, která by měla jednat ve veřejném zájmu a v dobré víře, že podávané oznámení se opírá o věrohodná fakta a skutečnosti. Povinný subjekt vylučuje oznámení od osoby, která pro Českou informační agenturu životního prostředí nevykonává práci nebo jinou obdobnou činnost podle §2 odst. 3 písm. a), b), h) nebo i) Zákona.

Oblasti, kterých se musí oznámení týkat:

 1.  zadávání veřejných zakázek,
 2. finanční služby, produkty a trhy a předcházení legalizaci výnosů z trestné činnosti a
  financování terorismu,
 3. bezpečnost a soulad výrobků s předpisy,
 4. bezpečnost dopravy,
 5. ochrana životního prostředí,
 6. radiační ochrana a jaderná bezpečnost,
 7. bezpečnost potravin a krmiv, zdraví a dobré životní podmínky zvířat,
 8. veřejné zdraví,
 9. ochrana spotřebitele,
 10. ochrana soukromí a osobních údajů a bezpečnost sítí a informačních systémů.

Aby mohla být oznamovateli poskytnuta ochrana v souladu se Zákonem, je nutné, aby:

 • byl oznamovatel identifikován alespoň jménem a příjmením, popř. datem narození či jinými jednoznačnými identifikátory, z nichž je možné dovodit totožnost oznamovatele. Anonymní oznámení nejsou považována za oznámení ve smyslu Zákona. Pro podání anonymního oznámení můžete využít Externí oznamovací systém.
 • měl oznamovatel, vzhledem k okolnostem a informacím, které má k dispozici v době oznámení, pádný důvod se domnívat, že jím oznamované či zveřejňované skutečnosti jsou autentické a pravdivé. Nelze tedy oznamovat skutečnosti vědomě nepravdivé. Takovéto jednání může být dle Zákona sankcionováno.

Možnosti podání oznámení:

 1. písemně, a to i elektronickou formou,
 2. ústně (na žádost oznamovatele i osobně).

Osoba příslušná k přijímání a prošetření oznámení:
Mgr. Ilona Pilčíková, manažerka etiky

V případě písemného podání oznamovatel zašle oznámení na adresu:
Manažerka etiky
Česká informační agentura životního prostředí
Moskevská 1523/63
101 00 Praha 10

na obálku uvede NEOTVÍRAT, předat do rukou manažera etiky

Oznámení podané písemnou formou podává oznamovatel na formuláři „Oznámení o podezření na porušení práva EU“, který je ke stažení zde.

Vyplněný formulář oznamovatel zašle na mailovou adresu: oznamovatel@cenia.cz.

V případě telefonického podání oznamovatel kontaktuje manažerku etiky na tel. čísle:
Mgr. Ilona Pilčíková, tel.: +420 602 512 686

O telefonickém oznámení se pořizuje písemný záznam.

Je-li oznámení učiněno ústně na základě osobního rozhovoru, je příslušná osoba – manažerka etiky povinna pořídit zvukovou nahrávku oznámení nebo jeho přepis. O nahrávání hovoru musí být oznamovatel informován. Nevysloví-li oznamovatel s pořízením nahrávky souhlas, nesmí ji příslušná osoba pořídit. V takovém případě se o podaném oznámení sepíše pouze písemný záznam, jehož obsah bude odpovídat protokolu podle § 18 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů. V případě pořízení přepisu oznámení, i v případě sepsání záznamu se oznamovateli umožní, aby se k tomuto přepisu či záznamu vyjádřil a toto jeho vyjádření bude přílohou přepisu či záznamu oznámení.

Lhůty:

Manažer/ka etiky vyrozumí nejpozději do 7 dnů od přijetí oznámení oznamovatele o přijetí oznámení, pokud oznamovatel uvedl informaci, kam a jakým způsobem ho lze vyrozumět o přijetí oznámení a způsobu jeho vyřízení.

Nejpozději do 3 kalendářních měsíců od přijetí oznámení a odeslání potvrzení o přijetí oznámení nebo 3 kalendářních měsíců a 7 dnů v případě, že nebyl oznamovatel vyrozuměn, vyrozumí manažer/ka etiky oznamovatele o výsledku šetření, zda se oznámení týkalo určených oblastí a zda došlo k nápravě stavu uvedeného v oznámení, případně jaké vhodné opatření k nápravě nebo předejití protiprávnímu stavu na základě uzavřeného šetření organizace provedla.

Externí oznamovací systém (EOS)

Oznámení lze podat i prostřednictvím externího oznamovacího systému Ministerstva spravedlnosti lze podat oznámení, i anonymně, na případné protiprávní jednání na této webové adrese:

https://oznamovatel.justice.cz/chci-podat-oznameni/

Informace týkající se zejména správného postupu při oznamování protiprávního jednání, zachování ochrany oznamovatele, jaké protiprávní jednání lze ohlásit, jakým způsobem lze protiprávní jednání ohlásit a jak bude prošetřeno a řadu dalších informací naleznete na webových stránkách Ministerstva spravedlnosti (v sekci Informace pro oznamovatele):

https://oznamovatel.justice.cz/

Uveřejnění oznámení

Uveřejnění oznámení je další možností pro oznamovatele, kteří by se z níže uvedených možností nedokázali domoci postupu při řešení svého oznámení. Uveřejnění je plnohodnotnou formou oznámení a přiměřeně se na něj použijí všechna ustanovení týkající se oznámení.

Je-li oznámení uveřejněno, náleží osobě, která takové oznámení učinila, ochrana před odvetným opatřením.
Uveřejněním se rozumí jakékoliv zpřístupnění informací uvedených v oznámení veřejnosti, tzn. například prostřednictvím sociální sítě, příspěvku v médiích či na internetových stránkách.

Oznamovatel může oznámení uveřejnit, nastane-li jedna z těchto možností:

 1. v návaznosti na podané oznámení prostřednictvím VOS nebo EOS nebylo ve stanovených lhůtách přijato vhodné opatření,
 2. nečinností oznamovatele by mohlo dojít k ohrožení významného veřejného zájmu, např. z důvodu nebezpečí z prodlení,
 3. není možné bez podstoupení zvýšeného rizika (například zničení důkazů, maření řádného posouzení oznámení či postihu oznamovatele) podat oznámení u Ministerstva spravedlnosti.

Uveřejnění využije oznamovatel pouze ve výjimečném případu, kdy není možné dosáhnout účelu oznámení využitím standardních kanálů (VOS, EOS). Naplnění podmínek pro uveřejnění oznámení pak záleží na subjektivním posouzení oznamovatele. Vyjde-li později najevo, že podmínky v daném případě naplněny nebyly, bude oznamovatel za své jednání odpovědný podle příslušných právních předpisů.