Kontaktní centrum proti korupci

Resort Ministerstva životního prostředí poskytuje veškeré informace v souladu s Vládní koncepcí boje s korupcí na léta 2018 až 2022 schválenou usnesením vlády č. 855 ze dne 17. prosince 2018, s Rámcovým rezortním interním protikorupčním programem, schváleným usnesením vlády ze dne 2. října 2013 č. 752, a který byl změněn usnesením vlády ze dne 13. listopadu 2013 č. 851, usnesením vlády ze dne 21. prosince 2015 č. 1077, usnesením vlády ze dne 29. listopadu 2017 č. 853 a usnesením vlády ze dne 20. listopadu 2018 č. 769 a s Akčním plánem boje proti korupci na roky 2021 a 2022 přijatým usnesením vlády ČR ze dne 7. prosince 2020 č. 1273. Tyto dokumenty byly zpracovány v návaznosti na usnesení vlády č. 418 Základní směry boje s korupcí na vládní úrovni ze dne 4. června 2014, které byly schváleny usnesením vlády č. 1057 ze dne 15. prosince 2014 a navazují na předchozí dokumenty a strategie.

Podrobné informace i výše uvedené dokumenty o boji proti korupci jsou uvedeny na www.korupce.cz.

Podezření na korupci v rezortu MŽP je možno oznámit Policii ČR, nebo na e-mail protikorupci@mzp.cz.

Podrobnější informace o protikorupční problematice v rezortu MŽP je možno nalézt na webu MŽP.

Protikorupční politika CENIA

Systém řízení korupčních rizik v CENIA vychází ze Strategie vlády v boji s korupcí na období let 2013 a 2014 schválené usnesením vlády ČR ze dne 16. ledna 2013 č. 39, ve znění usnesení vlády ČR ze dne 22. května 2013 č. 381, usnesení vlády ČR ze dne 13. listopadu 2013 č. 851, z aktuální Vládní koncepce boje s korupcí na léta 2018 až 2022 schválené usnesením vlády č. 855 ze dne 17. prosince 2018, z Akčního plánu boje proti korupci na roky 2021 a 2022 přijatého usnesením vlády ČR ze dne 7. prosince 2020 č. 1273 a z Příkazu ministra životního prostředí č. 7/2020 ze dne 26. června 2020, č. j. MZP/2020/110/2915, kterým ministr životního prostředí vydal aktualizovaný Rezortní interní protikorupční program (RIPP) MŽP, který je zveřejněný na webových stránkách MŽP.

V souladu s Příkazem ministra životního prostředí č. 7/2020 CENIA vydala a Rozhodnutím ROZ 4-2022, č.j. CEN/10.1/1179/2022 v březnu 2022 aktualizovala Interní protikorupční program (IPP). IPP je souborem postupů a opatření k řízení korupčních rizik, které jsou zaměstnanci CENIA v rozhodovacím procesu povinni dodržovat. Jeho cílem je omezit předpoklady pro vznik korupčního jednání v CENIA a ochránit majetek státu. V aktualizovaném IPP CENIA byly opraveny odkazy na legislativní materiály v rámci boje proti korupci, doplněny aktuální odkazy na vnitřní předpisy CENIA, doplněny nové úkoly a aktuální termíny plnění na základě bodů uložených usnesením vlády č. 769 ze dne 20. listopadu 2018 a ve vazbě na RIPP MŽP, doplněny aktuální odkazy na vnitřní předpisy CENIA a informace o GDPR v rámci zveřejňování profesních životopisů na webových stránkách CENIA. Program je každoročně vyhodnocován a o jeho plnění je vypracovávána a veřejnosti poskytována zpráva.

Schéma dokumentů CENIA v oblasti korupčních rizik k 8.3.2022

Máte-li podezření na korupci v CENIA, oznamte ji Policii ČR, nebo na e-mail protikorupci@cenia.cz.

 

Honorovaní advokáti, advokátní kanceláře, konzultanti a poradci

V rámci plnění úkolů vyplývajících z Vládní koncepce boje s korupcí na léta 2018 až 2022 a z Akčního plánu boje s korupcí na rok 2020 CENIA tímto zveřejňuje informace o advokátech a advokátních kancelářích, které mají uzavřené smlouvy o poskytování právních služeb, informace o smluvních poradenských a konzultačních společnostech a o poradních orgánech a poradcích CENIA.

PELIKÁN KROFTA KOHOUTEK advokátní kancelář s.r.o. – Příkazní smlouva o poskytování právní služby – Právní služby k smluvním vztahům CENIA a právní poradenství – Smlouva na dobu neurčitou. Sazba odměny 847,- Kč/hod. Plnění nejvýše 1 200 000,-. Za 2. pololetí 2022 finanční plnění ve výši 109 943,30 Kč. Za 1. pololetí 2023 finanční plnění ve výši 58 819,50 Kč.

KOUKAL LEGAL, advokátní kancelář – Právní a expertní služby v oblasti zpracování a publikace dat o životním prostředí pro potřeby projektu NERP, reg. č. CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_025/0016059, dle podmínek dotačního programu ESF Operační program Zaměstnanost. Smlouva na dobu určitou do 31.3.2023. Sazba odměny 1 046,- Kč/hod. Plnění nejvýše 1 110 000,- Kč. Za 2. pololetí 2022 finanční plnění ve výši 122 136,19 Kč. Za 1. pololetí 2023 finanční plnění ve výši 157 891,08 Kč.

J&T advokátní kancelář s.r.o. – Právní služby. Smlouva na dobu určitou do 13.4.2025. Sazba odměny 555,- Kč/hod. Za 2. pololetí 2022 finanční plnění ve výši 147 069 ,- Kč. Za 1. pololetí 2023 finanční plnění ve výši 204 151,20 Kč.

O2 IT Services s.r.o. – poskytování služeb v oblasti řízení platformy, kvality a jakosti dat (Data management – data governance), pro potřeby projektu NERP, reg. č. CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_025/0016059, dle podmínek dotačního programu ESF Operační program Zaměstnanost. Smlouva na dobu určitou do 31.3.2023. Sazba odměny 1.181, – Kč bez DPH/ hod. Plnění nejvýše 660 000,- Kč bez DPH + DPH v zákonné výši. Za 2. pololetí 2022 finanční plnění ve výši 34 296,24 Kč.

CENIA v 1. pololetí roku 2023 neměla a nemá žádné poradní orgány s účastí externích členů a nemá ustavené funkce poradce.

 

Nepotřebný majetek

V současné době CENIA neeviduje žádný nepotřebný majetek.