Kontaktní centrum proti korupci

Resort Ministerstva životního prostředí poskytuje veškeré informace v souladu s “Vládní koncepcí boje s korupcí na léta 2015 až 2017“, “Akčním plánem boje s korupcí na rok 2017“, schváleným Usnesením vlády č. 1169 ze dne 19. prosince 2016 a s „Akčním plánem boje s korupcí na rok 2018“, schváleným usnesením vlády č. 11 ze dne 3. ledna 2018. Tyto dokumenty byly zpracovány v návaznosti na usnesení vlády č. 418 “Základní směry boje s korupcí na vládní úrovni ze dne 4. června 2014“, které byly schváleny Usnesením vlády č. 1057 ze dne 15. prosince 2014 a navazují na předchozí dokumenty a strategie.

Podrobné informace i výše uvedené dokumenty o boji proti korupci jsou uvedeny na www.korupce.cz.

Podezření na korupci v rezortu MŽP je možno oznámit Policii ČR, nebo na e-mail protikorupci@mzp.cz.

Podrobnější informace o protikorupční problematice v rezortu MŽP je možno nalézt na webu MŽP.

Protikorupční politika CENIA

Systém řízení korupčních rizik v CENIA vychází ze Strategie vlády v boji s korupcí na období let 2013 a 2014 schválené usnesením vlády ČR ze dne 16. ledna 2013 č. 39, ve znění usnesení vlády ČR ze dne 22. května 2013 č. 381 a usnesení vlády ČR ze dne 13. listopadu 2013 č. 851, a především z Příkazu ministra životního prostředí č. 4/2017 ze dne 15. března 2017, č. j. 644/M/17 a 19365/ENV/17, kterým ministr životního prostředí vydal aktualizovaný Rezortní interní protikorupční program (RIPP) MŽP, který je zveřejněný na webových stránkách MŽP.

Interní protikorupční program CENIA (IPP) byl v lednu 2018 vyhodnocen a Rozhodnutím ROZ 06-2018, č.j. CEN/50/1442/2018 byl vydán v aktualizované podobě (viz níže). IPP je souborem postupů a opatření k řízení korupčních rizik, které jsou zaměstnanci CENIA v rozhodovacím procesu povinni dodržovat. Jeho cílem je omezit předpoklady pro vznik korupčního jednání v CENIA a ochránit majetek státu.

V souladu s Příkazem ministra životního prostředí č. 4/2017 CENIA vydala a zveřejňuje aktualizovaný Interní protikorupční program. V aktualizovaném IPP CENIA byly opraveny odkazy na legislativní materiály v rámci boje proti korupci, doplněny nové úkoly a aktuální termíny plnění na základě bodů uložených Usnesením vlády č. 853 ze dne 29. 11. 2017 a ve vazbě na RIPP MŽP, doplněny aktuální odkazy na vnitřní předpisy CENIA a informace o GDPR v rámci zveřejňování profesních životopisů na webových stránkách CENIA.

Program bude nadále každoročně vyhodnocován a o jeho plnění bude vypracovávána a veřejnosti poskytována zpráva.

Schéma dokumentů CENIA v oblasti korupčních rizik k 1.11.2019

Máte-li podezření na korupci v CENIA, české informační agentuře životního prostředí, oznamte ji Policii ČR, nebo na e-mail protikorupci@cenia.cz.

 

Honorovaní advokáti, advokátní kanceláře, konzultanti a poradci

V rámci plnění úkolů vyplývajících z Vládní koncepce boje s korupcí na léta 2015 až 2017 a z Akčního plánu boje s korupcí na rok 2017 CENIA tímto zveřejňuje informace o advokátech a advokátních kancelářích, které mají uzavřené smlouvy o poskytování právních služeb, informace o smluvních poradenských a konzultačních společnostech a o poradních orgánech a poradcích CENIA.

Advokáti-Říčka, s.r.o. – Smlouva o právní pomoci – Zastupování organizace a poskytování právních služeb – Smlouva na dobu neurčitou. Sazba odměny 2 066,- Kč/hod. Za 1. pololetí 2019 žádné finanční plnění, za 2. pololetí 2019 žádné finanční plnění.

PELIKÁN KROFTA KOHOUTEK advokátní kancelář s.r.o – Příkazní smlouva o poskytování právní služby – Právní služby k smluvním vztahům CENIA a právní poradenství – Smlouva na dobu neurčitou. Sazba odměny 700,- Kč/hod. Plnění nejvýše 1 200 000. Za 1. pololetí 2019 žádné finanční plnění. Za 2. pololetí finanční pnění ve výši 40 268,- Kč.

CENIA v 1. pololetí roku 2019 neměla a nemá žádné poradní orgány s účastí externích členů a nemá ustavené funkce poradce.

 

Nepotřebný majetek

V současné době CENIA neeviduje žádný nepotřebný majetek.