Kontaktní centrum proti korupci

Resort Ministerstva životního prostředí poskytuje veškeré informace v souladu s Vládní koncepcí boje s korupcí na léta 2018 až 2022 schválenou usnesením vlády č. 855 ze dne 17. prosince 2018, s Rámcovým rezortním interním protikorupčním programem, schváleným usnesením vlády ze dne 2. října 2013 č. 752, a který byl změněn usnesením vlády ze dne 13. listopadu 2013 č. 851, usnesením vlády ze dne 21. prosince 2015 č. 1077, usnesením vlády ze dne 29. listopadu 2017 č. 853 a usnesením vlády ze dne 20. listopadu 2018 č. 769 a s Akčním plánem boje s korupcí na rok 2020, schváleným usnesením vlády č. 873 ze dne 9. prosince 2019. Tyto dokumenty byly zpracovány v návaznosti na usnesení vlády č. 418 Základní směry boje s korupcí na vládní úrovni ze dne 4. června 2014, které byly schváleny usnesením vlády č. 1057 ze dne 15. prosince 2014 a navazují na předchozí dokumenty a strategie.

Podrobné informace i výše uvedené dokumenty o boji proti korupci jsou uvedeny na www.korupce.cz.

Podezření na korupci v rezortu MŽP je možno oznámit Policii ČR, nebo na e-mail protikorupci@mzp.cz.

Podrobnější informace o protikorupční problematice v rezortu MŽP je možno nalézt na webu MŽP.

Protikorupční politika CENIA

Systém řízení korupčních rizik v CENIA vychází ze Strategie vlády v boji s korupcí na období let 2013 a 2014 schválené usnesením vlády ČR ze dne 16. ledna 2013 č. 39, ve znění usnesení vlády ČR ze dne 22. května 2013 č. 381, usnesení vlády ČR ze dne 13. listopadu 2013 č. 851 a aktuální Vládní koncepce boje s korupcí na léta 2018 až 2022 schválené usnesením vlády č. 855 ze dne 17. prosince 2018, a především z Příkazu ministra životního prostředí č. 7/2020 ze dne 26. června 2020, č. j. MZP/2020/110/2915, kterým ministr životního prostředí vydal aktualizovaný Rezortní interní protikorupční program (RIPP) MŽP, který je zveřejněný na webových stránkách MŽP.

V souladu s Příkazem ministra životního prostředí č. 7/2020 CENIA vydala a Rozhodnutím ROZ 08-2020, č.j. CEN/10.1/1931/2020  v červenci 2020 aktualizovala Interní protikorupční program (IPP). IPP je souborem postupů a opatření k řízení korupčních rizik, které jsou zaměstnanci CENIA v rozhodovacím procesu povinni dodržovat. Jeho cílem je omezit předpoklady pro vznik korupčního jednání v CENIA a ochránit majetek státu. V aktualizovaném IPP CENIA byly opraveny odkazy na legislativní materiály v rámci boje proti korupci, doplněny nové úkoly a aktuální termíny plnění na základě bodů uložených usnesením vlády č. 769 ze dne 20. listopadu 2018 a ve vazbě na RIPP MŽP, doplněny aktuální odkazy na vnitřní předpisy CENIA a informace o GDPR v rámci zveřejňování profesních životopisů na webových stránkách CENIA. Program je každoročně vyhodnocován a o jeho plnění je vypracovávána a veřejnosti poskytována zpráva.

Schéma dokumentů CENIA v oblasti korupčních rizik k 17.7.2020

Máte-li podezření na korupci v CENIA, oznamte ji Policii ČR, nebo na e-mail protikorupci@cenia.cz.

 

Honorovaní advokáti, advokátní kanceláře, konzultanti a poradci

V rámci plnění úkolů vyplývajících z Vládní koncepce boje s korupcí na léta 2018 až 2022 a z Akčního plánu boje s korupcí na rok 2020 CENIA tímto zveřejňuje informace o advokátech a advokátních kancelářích, které mají uzavřené smlouvy o poskytování právních služeb, informace o smluvních poradenských a konzultačních společnostech a o poradních orgánech a poradcích CENIA.

PELIKÁN KROFTA KOHOUTEK advokátní kancelář s.r.o – Příkazní smlouva o poskytování právní služby – Právní služby k smluvním vztahům CENIA a právní poradenství – Smlouva na dobu neurčitou. Sazba odměny 847,- Kč/hod. Plnění nejvýše 1 200 000. Za 2. pololetí 2020 finanční plnění ve výši 66 320,1,- Kč. Za 1. pololetí 2021 finanční plnění ve výši 96 049,8,- Kč.

Constelius s.r.o., advokátní kancelář – Smlouva o poskytování právních služeb a právního poradenství – právní a poradenské služby k dislokaci CENIA. Sazba odměny 2420,- Kč/hod. Za 2.pololetí 2020 finanční plnění ve výši 21 175,- Kč. Za 1. pololetí 2021 finanční plnění ve výši 45 375,- Kč.

CENIA v 1. pololetí roku 2020 neměla a nemá žádné poradní orgány s účastí externích členů a nemá ustavené funkce poradce.

 

Nepotřebný majetek

V současné době CENIA neeviduje žádný nepotřebný majetek.