Vyšla druhá Zpráva o kvalitě života a její udržitelnosti.

Druhou Zprávu o kvalitě života a její udržitelnosti, která hodnotí naplňování strategického rámce Česká republika 2030 (ČR 2030) – tedy naplňování národních cílů udržitelného rozvoje za období 2021-2023 schválila vláda. K pozitivnímu pokroku došlo ve dvou třetinách cílů.

“Podle Zprávy si vedeme dobře mimo jiné v obecné a dlouhodobé míře nezaměstnanosti nebo v boji s nepůvodními invazními druhy. V posledních letech také vzrostla podpora obnovitelných zdrojů energie, infrastrukturu máme v dobrém stavu,” konstatuje ministr Hladík (KDU-ČSL) s tím, že rozhodně je co zlepšovat. Celkové zjištění Zprávy je spíše kritické. Cíle v hospodářské oblasti značně poznamenaly geopolitické události posledních let.

„Materiálová, emisní a energetická náročnost ekonomiky představuje velkou výzvu budoucí konkurenceschopnosti ČR,“ doplňuje ministr Hladík a pokračuje: „Naše ekosystémy jsou pod značným tlakem intenzivního zemědělství a lesnictví, které způsobují degradaci půdy. Pozitivní trendy se naopak ukazují v rozvoji měst a obcí, kde se daří zmírňovat rozsah sociálního vyloučení a podporovat nízkoemisní dopravu. V sociální oblasti vykazujeme vysokou míru sociální nerovnosti žen a mužů, kterou má Česko bohužel jednu z nejvyšších v EU. Naše vláda proto na konci minulého roku schválila historicky první dokument, který se zaměřuje na rovné odměňování žen a mužů – Akční plán rovného odměňování žen a mužů 2023-2026 a v návaznosti na něj chystáme novelu zákoníku práce.“

Zpráva o kvalitě života a její udržitelnosti pravidelně vyhodnocuje naplňování strategického rámce ČR 2030, který globální Agendu 2030 převádí do národního kontextu. K analýze pokroku ve strategických a specifických cílech se využívá zejména sada indikátorů, jež je dostupná na webu https://www.sdg-data.cz/, který vytvořila Česká informační agentura životního prostředí (CENIA). CENIA zajistila ukládání datových sad a metadat, vizualizaci indikátorů udržitelného rozvoje, klasifikaci dat a jejich publikaci na nově vytvořeném webu. Web je určený pro zájemce o udržitelný rozvoj z řad veřejnosti i odborníků a úředníků státní správy. Pro lepší orientaci ve stovkách záznamů nabízí web přístup k indikátorům udržitelného rozvoje jak hierarchicky, kdy jsou indikátory seřazeny od cílů, podcílů a klíčových oblastí po jednotlivé indikátory, tak i přes kategorie, atributy a štítky. K dostupným indikátorům je vytvořena vizualizace, připojená podkladová data ke stažení a metadata. Vizualizace jsou interaktivní, umožňují filtrovat data a vytvářet pohledy podle atributů. Web je dvoujazyčný v české a anglické verzi. Data pro vyhodnocení sbírá Český statistický úřad a expertní analýzu klíčových oblastí provádí MŽP. První hodnotící zprávu schválila vláda na počátku roku 2021 a druhou v únoru 2024.

Obě hodnotící zprávy vychází ze strategického rámce ČR 2030 z roku 2017. MŽP během roku 2023 připravilo aktualizaci ČR 2030, která reflektuje změny posledních let a nové trendy a výzvy. Materiál nyní čeká na schválení vládou. Všechny zmiňované dokumenty k udržitelnému rozvoji jsou k dispozici na webu www.cr2030.cz. Informace o dalších aktuálních tématech najdete i na sociálních sítích Facebook a Instagram.

Zpráva je k dispozici zde.