Aktuality

Činnosti

Výstupy

Systémy

O CENIA

Aktuality

Činnosti

Správa informačních systémů

ISPOP, SEPNO, HNVO IRZ EnviHELP

Zpracování a správa dat

Informační systém ENVIROMETR

Informační podpora environmentálních politik

Zpráva o životním prostředí ČR Statistická ročenka životního prostředí ČR Indikátory životního prostředí

Geoinformatika

Národní Geoportál INSPIRE Evropská informační a pozorovací síť pro životní prostředí Eionet Program Copernicus

Laboratoř dálkového průzkumu

Metody a techniky dálkového průzkumu. Spektrální charakteristiky objektů.

Odpadové a oběhové hospodářství

ISOH, MA ISOH, evidence PCB a POPs, obaly a odpady z obalů, zpětný odběr

Odborná podpora

  IPPC  EIA a SEA REACH CLP

Podpora společenské odpovědnosti

místní Agenda 21 Ekoznačení EMAS

Akce CENIA

Životní prostředí – prostředí pro život Inspirujme se Představení SOER 2020 v ČR

Mezinárodní spolupráce

Evropská agentura pro životní prostředí Eionet, INSPIRE Národní sektretariát GEO/Copernicus

Projekty

CENIA naplňuje poslání informační agentury životního prostředí realizací národních a mezinárodních projektů.

Výzkum, vývoj a inovace

Výzkum v oblasti životního prostředí z pohledu sociálních, ekonomických, edukativních i technických věd.

Výstupy

Data

Publikace

Mapové výstupy

Výstupy z výzkumné činnosti

infografiky

Videa

Ostatní výstupy

Informační systémy

Informační systém odpadového hospodářství

Geoportál

Informační systém statistiky a reportingu

Integrovaný registr znečišťování

Integrovaný systém plnění ohlašovacích povinností

Hodnocení nebezpečných vlastností odpadů

Systém evidence přepravy nebezpečných odpadů

Environmentální helpdesk EnviHELP

Informační systém EIA/SEA

Informační systém MA 21

Centrální registr životního prostředí

Archiv družicových dat

CENIA

Česká informační agentura životního prostředí (CENIA) je příspěvkovou organizací Ministerstva životního prostředí. Základní účel organizace je syntetický výzkum v oblasti ekologie a péče o životní prostředí a odborná podpora výkonu státní správy. Posláním CENIA je shromažďování, hodnocení a interpretace informací o životním prostředí a jejich poskytování odborné i laické veřejnosti. Již 15 let tak zajišťuje validovaná data a informace z oblasti životního prostředí, poskytuje mapové služby, spravuje a provozuje řadu informačních systémů a vydává pravidelné publikace i monografie, které reagují na aktuální trendy ve vývoji životního prostředí. Zajišťuje technickou infrastrukturu pro plnění ohlašovacích povinností a věnuje se problematice odpadového a oběhového hospodářství. Provádí posudkovou a certifikační činnost v oblasti integrované prevence a dobrovolných nástrojů ochrany životního prostředí. Spolupracuje se všemi poskytovateli datových zdrojů v resortu životního prostředí i s řadou výzkumných, vědeckých či univerzitních pracovišť a využívá své odborné znalosti při přípravě národních hodnotících dokumentů a strategických a koncepčních materiálů vznikajících v gesci MŽP. V ČR je CENIA kontaktním místem pro vybraná mezinárodní uskupení. Jednotlivé týmy spolupracují jak na národních, tak i mezinárodních projektech, a CENIA tak profiluje svou pozici i na poli vědy a výzkumu.

O CENIA