Profil organizace

Česká informační agentura životního prostředí (CENIA) je příspěvkovou organizací Ministerstva životního prostředí (MŽP). Základní účel organizace je odborná, informační, datová a výzkumná podpora výkonu státní správy a provoz a rozvoj informačních systémů v rozsahu předmětu činnosti.

CENIA spolupracuje se všemi poskytovateli datových zdrojů v resortu životního prostředí i s řadou výzkumných, vědeckých či univerzitních pracovišť. Podílí se na vývoji a poskytování vybraných datových a mapových služeb a je provozovatelem řady informačních systémů.

CENIA spravuje Integrovaný systém ohlašovacích povinností ISPOP, který zajišťuje plnění legislativně povinných hlášení z oblasti životního prostředí a současně poskytuje data pro průřezové environmentální informace.

CENIA provozuje Informační systém odpadového hospodářství ISOH, který slouží pro rozhodovací, kontrolní a statistické potřeby řízení odpadového hospodářství ČR, a věnuje se problematice odpadového a oběhového hospodářství.

Provádí posudkovou a certifikační činnost v oblasti integrované prevence a provozuje Informační systém EIA a SEA.

Datovým výstupem CENIA je ENVIROMETR, který obsahuje přehledně zpracovaný soubor všech statistických údajů a indikátorů stavu životního prostředí.

CENIA spravuje Národní geoportál INSPIRE, kde jsou kromě dat a služeb spadajících pod směrnici INSPIRE k nalezení i tematická data několika desítek subjektů od centrálních orgánů veřejné správy, rezortních organizací, krajských úřadů, obcí, výzkumných institucí, až po soukromé firmy a zobrazovanými daty pokrývá širokou škálu oborů.

V České republice je CENIA národním kontaktním místem pro Infrastrukturu pro prostorové informace v Evropě INSPIRE.