Aktuality

Činnosti

Výstupy

Systémy

O CENIA

Aktuality

Prezentace z konference Inspirujeme se

Ve dnech 8. – 9.10. se na Štrbském Plese uskutečnila konfernce INSPIRUJME SE. Jednalo se[…]

Evropská technická skupina pro implementaci směrnice INSPIRE v Praze

Ve dnech 15.-16.10.2019 se v Praze koná jednání evropské technické skupiny pro implementaci směrnice INSPIRE,[…]

Konference Co se děje s naší zemí?

Foto I ©Jana Seidlová Ve čtvrtek, 17.10.2019, se uskuteční konference Co se děje s naší[…]

Činnosti

Správa informačních systémů

ISPOP, SEPNO, HNVO
IRZ
EnviHELP

Zpracování a správa dat

Informační systém statistiky a reportingu ISSaR

Informační podpora environmentálních politik

Zpráva o životním prostředí ČR
Statistická ročenka životního prostředí ČR
Indikátory životního prostředí

Geoinformatika

Národní Geoportál INSPIRE
Evropská informační a pozorovací síť pro životní prostředí Eionet

Laboratoř dálkového průzkumu


Metody a techniky dálkového průzkumu.
Spektrální charakteristiky objektů.

Odpadové
a oběhové hospodářství

ISOH, MA ISOH, evidence PCB a POPs, obaly a odpady z obalů, zpětný odběr

Odborná podpora

  IPPC
 EIA a SEA
REACH
CLP

Podpora společenské odpovědnosti

místní Agenda 21
Ekoznačení
EMAS

Konference

Životní prostředí – prostředí pro život

Mezinárodní spolupráce

Evropská agentura pro životní prostředí
EEA

Projekty

CENIA naplňuje poslání informační agentury životního prostředí realizací národních a mezinárodních projektů.

Věda a výzkum


Výzkum v oblasti životního prostředí z pohledu sociálních, ekonomických, edukativních i technických věd.

Výstupy

Data

Publikace

Mapové výstupy

Informační systémy

Informační systém odpadového hospodářství

Geoportál

Informační systém statistiky a reportingu

Integrovaný registr znečišťování

Integrovaný systém plnění ohlašovací povinnosti

Hodnocení nebezpečných vlastností odpadů

Systém evidence přepravy nebezpečných odpadů

Environmentální helpdesk EnviHELP

Informační systém EIA

Informační systém SEA

Informační systém MA 21

Informační systém VODA ČR

CENIA

CENIA, česká informační agentura životního prostředí je příspěvkovou organizací Ministerstva životního prostředí. Posláním CENIA je shromažďování, hodnocení a interpretace informací o životním prostředí a jejich poskytování odborné i laické veřejnosti.
CENIA spolupracuje se všemi poskytovateli datových zdrojů v resortu životního prostředí i s řadou výzkumných, vědeckých či univerzitních pracovišť. Podílí se na vývoji a poskytování vybraných datových a mapových služeb a je provozovatelem řady informačních systémů. CENIA využívá své odborné znalosti při přípravě národních hodnotících dokumentů a strategických a koncepčních materiálů vznikajících v gesci MŽP. Jednotlivé týmy pracovníků CENIA spolupracují jak na národních, tak i mezinárodních projektech a CENIA tak profiluje svou pozici i na poli vědy a výzkumu.
CENIA využívá své odborné znalosti v řadě mezinárodních uskupení. V ČR je kontaktním místem Evropské agentury pro životní prostředí (EEA) a je zapojena do Evropské informační a pozorovací sítě pro životní prostředí (Eionet). Současně je také národním kontaktním místem pro INSPIRE (Infrastruktura pro prostorové informace v Evropě) a zastupujícím orgánem evropského programu ekoznačení – Ecolabel EU a programu EMAS (Eco Management and Audit Scheme). Je členem sdružení Plan4all a spolupracuje s Organizací pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD). CENIA je zastoupena v síti korespondentů REACH a CLP a v technických pracovních skupinách (TWG).

O CENIA