Aktuality

Činnosti

Výstupy

Systémy

O CENIA

Aktuality

Upozornění – omezení webových služeb CENIA

CENIA, česká informační agentura životního prostředí upozorňuje, že ve dnech 24.9 od 14 do 18[…]

Pozvánka na seminář – Indikátory zranitelnosti ve vztahu ke změně klimatu – teorie a praxe

CENIA, česká informační agentura životního prostředí pořádá cyklus seminářů Spatium naturalis per humana vita jako[…]

Oddělení zpracování a správy dat

Jednou z činností, kterou se CENIA, česká informační agentura životního prostředí zabývá, je zpracování a[…]

Činnosti

Správa informačních systémů

ISPOP, SEPNO, HNVO
IRZ
EnviHELP

Zpracování a správa dat

Informační systém statistiky a reportingu ISSaR

Informační podpora environmentálních politik

Zpráva o životním prostředí ČR
Statistická ročenka životního prostředí ČR
Indikátory životního prostředí

Geoinformatika

Národní Geoportál INSPIRE
Evropská informační a pozorovací síť pro životní prostředí Eionet

Laboratoř dálkového průzkumu


Metody a techniky dálkového průzkumu.
Spektrální charakteristiky objektů.

Odpadové
a oběhové hospodářství

ISOH, MA ISOH, evidence PCB a POPs, obaly a odpady z obalů, zpětný odběr

Odborná podpora

  IPPC
 EIA a SEA
REACH
CLP

Podpora společenské odpovědnosti

místní Agenda 21
Ekoznačení
EMAS

Konference

Životní prostředí – prostředí pro život

Mezinárodní spolupráce

Evropská agentura pro životní prostředí
EEA

Projekty

CENIA naplňuje poslání informační agentury životního prostředí realizací národních a mezinárodních projektů.

Věda a výzkum


Výzkum v oblasti životního prostředí z pohledu sociálních, ekonomických, edukativních i technických věd.

Výstupy

Data

Publikace

Mapové výstupy

Informační systémy

Informační systém odpadového hospodářství

EIA/SEA

Integrovaný registr znečišťování

Integrovaný systém plnění ohlašovacích povinností

Systém evidence přepravy nebezpečných odpadů

Hodnocení nebezpečných vlastností odpadů

Informační systém statistiky a reportingu

místní Agenda 21

Geoportál

EnviHELP

Informační systém VODA ČR

Multimediální ročenka

CENIA

CENIA, česká informační agentura životního prostředí je příspěvkovou organizací Ministerstva životního prostředí. Posláním CENIA je shromažďování, hodnocení a interpretace informací o životním prostředí a jejich poskytování odborné i laické veřejnosti.
CENIA spolupracuje se všemi poskytovateli datových zdrojů v resortu životního prostředí i s řadou výzkumných, vědeckých či univerzitních pracovišť. Podílí se na vývoji a poskytování vybraných datových a mapových služeb a je provozovatelem řady informačních systémů. CENIA využívá své odborné znalosti při přípravě národních hodnotících dokumentů a strategických a koncepčních materiálů vznikajících v gesci MŽP. Jednotlivé týmy pracovníků CENIA spolupracují jak na národních, tak i mezinárodních projektech a CENIA tak profiluje svou pozici i na poli vědy a výzkumu.
CENIA využívá své odborné znalosti v řadě mezinárodních uskupení. V ČR je kontaktním místem Evropské agentury pro životní prostředí (EEA) a je zapojena do Evropské informační a pozorovací sítě pro životní prostředí (Eionet). Současně je také národním kontaktním místem pro INSPIRE (Infrastruktura pro prostorové informace v Evropě) a zastupujícím orgánem evropského programu ekoznačení – Ecolabel EU a programu EMAS (Eco Management and Audit Scheme). Je členem sdružení Plan4all a spolupracuje s Organizací pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD). CENIA je zastoupena v síti korespondentů REACH a CLP a v technických pracovních skupinách (TWG).

O CENIA