Aktuality

Činnosti

Výstupy

Systémy

O CENIA

Aktuality

Evropská agentura pro životní prostředí vyhlašuje fotosoutěž na téma znovuobjevení pouta s přírodou kolem nás

Foto ©Magdalena Kabátová, CENIA Bez ohledu na to, kde se nacházíme, můžeme oceňovat zázraky přírody,[…]

Možnosti vyhledávání nelegálních skládek metodami DPZ

Nelegální, tzv. černé skládky představují značné riziko pro životní prostředí. Mohou z nich unikat nebezpečné[…]

Odstávka systému MA ISOH

Upozorňujeme uživatele systému Modul Autovraky ISOH (MA ISOH), že systém bude zítra, tedy 5.5.2020 od[…]

Činnosti

Správa informačních systémů

ISPOP, SEPNO, HNVO
IRZ
EnviHELP

Zpracování a správa dat

Informační systém statistiky a reportingu ISSaR

Informační podpora environmentálních politik

Zpráva o životním prostředí ČR
Statistická ročenka životního prostředí ČR
Indikátory životního prostředí

Geoinformatika

Národní Geoportál INSPIRE
Evropská informační a pozorovací síť pro životní prostředí Eionet

Laboratoř dálkového průzkumu


Metody a techniky dálkového průzkumu.
Spektrální charakteristiky objektů.

Odpadové
a oběhové hospodářství

ISOH, MA ISOH,
evidence PCB a POPs,
obaly a odpady z obalů,
zpětný odběr

Odborná podpora

  IPPC
 EIA a SEA
REACH
CLP

Podpora společenské odpovědnosti

místní Agenda 21
Ekoznačení
EMAS

Akce CENIA

Životní prostředí – prostředí pro život
Inspirujme se
Představení SOER 2020 v ČR

Mezinárodní spolupráce

Evropská agentura pro životní prostředí
EEA
Eionet, INSPIRE

Projekty

CENIA naplňuje poslání informační agentury životního prostředí realizací národních a mezinárodních projektů.

Výzkum, vývoj a inovace


Výzkum v oblasti životního prostředí z pohledu sociálních, ekonomických, edukativních i technických věd.

Výstupy

Data

Publikace

Mapové výstupy

infografiky

Informační systémy

Informační systém odpadového hospodářství

Geoportál

Informační systém statistiky a reportingu

Integrovaný registr znečišťování

Integrovaný systém plnění ohlašovací povinnosti

Hodnocení nebezpečných vlastností odpadů

Systém evidence přepravy nebezpečných odpadů

Environmentální helpdesk EnviHELP

Informační systém EIA/SEA

Informační systém MA 21

Informační systém VODA ČR

Archiv družicových dat

CENIA

CENIA, česká informační agentura životního prostředí je příspěvkovou organizací Ministerstva životního prostředí. Posláním CENIA je shromažďování, hodnocení a interpretace informací o životním prostředí a jejich poskytování odborné i laické veřejnosti.
CENIA spolupracuje se všemi poskytovateli datových zdrojů v resortu životního prostředí i s řadou výzkumných, vědeckých či univerzitních pracovišť. Podílí se na vývoji a poskytování vybraných datových a mapových služeb a je provozovatelem řady informačních systémů. CENIA využívá své odborné znalosti při přípravě národních hodnotících dokumentů a strategických a koncepčních materiálů vznikajících v gesci MŽP. Jednotlivé týmy pracovníků CENIA spolupracují jak na národních, tak i mezinárodních projektech a CENIA tak profiluje svou pozici i na poli vědy a výzkumu.
CENIA využívá své odborné znalosti v řadě mezinárodních uskupení. V ČR je kontaktním místem Evropské agentury pro životní prostředí (EEA) a je zapojena do Evropské informační a pozorovací sítě pro životní prostředí (Eionet). Současně je také národním kontaktním místem pro INSPIRE (Infrastruktura pro prostorové informace v Evropě) a zastupujícím orgánem evropského programu ekoznačení – Ecolabel EU a programu EMAS (Eco Management and Audit Scheme). Je členem sdružení Plan4all a spolupracuje s Organizací pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD). CENIA je zastoupena v síti korespondentů REACH a CLP a v technických pracovních skupinách (TWG).

O CENIA