Aktuality

Činnosti

Výstupy

Systémy

O CENIA

Aktuality

Konference Životní prostředí – prostředí pro život

CENIA, česká informační agentura životního prostředí ve spolupráci se Slovenskou agenturou životného prostredia pořádá dvoudenní[…]

EEA vyhlašuje fotosoutěž na téma udržitelné potraviny, energie a mobilita

Výroba a spotřeba potravin a energií a transport populace a zboží má dopad na životní[…]

Nová kritéria EŠV pro nábytek

Od dubna letošního roku dojde k velké změně kritérií pro označení Ekologicky šetrného výrobku (EŠV)[…]

Činnosti

Správa informačních systémů

ISPOP, SEPNO, HNVO
IRZ
EnviHELP

Zpracování a správa dat

Informační systém statistiky a reportingu ISSaR

Informační podpora environmentálních politik

Zpráva o životním prostředí ČR
Statistická ročenka životního prostředí ČR
Indikátory životního prostředí

Geoinformatika

Národní Geoportál INSPIRE
Evropská informační a pozorovací síť pro životní prostředí Eionet

Laboratoř dálkového průzkumu


Metody a techniky dálkového průzkumu.
Spektrální charakteristiky objektů.

Odpadové
a oběhové hospodářství

ISOH, MA ISOH, evidence PCB a POPs, obaly a odpady z obalů, zpětný odběr

Odborná podpora

  IPPC
 EIA a SEA
REACH
CLP

Podpora společenské odpovědnosti

místní Agenda 21
Ekoznačení
EMAS

Konference

Životní prostředí – prostředí pro život

Mezinárodní spolupráce

Evropská agentura pro životní prostředí
EEA

Projekty

Věda a výzkum


Výzkum v oblasti životního prostředí z pohledu sociálních, ekonomických, edukativních i technických věd.

Výstupy

Data

Publikace

Mapové výstupy

Informační systémy

Informační systém odpadového hospodářství

EIA/SEA

Integrovaný registr znečišťování

Integrovaný systém plnění ohlašovacích povinností

Systém evidence přepravy nebezpečných odpadů

Hodnocení nebezpečných vlastností odpadů

Informační systém statistiky a reportingu

místní Agenda 21

Geoportál

EnviHELP

Historická ortofotomapa – 50.léta

Multimediální ročenka

CENIA

CENIA, česká informační agentura životního prostředí je příspěvkovou organizací Ministerstva životního prostředí. Posláním CENIA je shromažďování, hodnocení a interpretace informací o životním prostředí a jejich poskytování odborné i laické veřejnosti.
CENIA spolupracuje se všemi poskytovateli datových zdrojů v resortu životního prostředí i s řadou výzkumných, vědeckých či univerzitních pracovišť. Podílí se na vývoji a poskytování vybraných datových a mapových služeb a je provozovatelem řady informačních systémů. CENIA využívá své odborné znalosti při přípravě národních hodnotících dokumentů a strategických a koncepčních materiálů vznikajících v gesci MŽP. Jednotlivé týmy pracovníků CENIA spolupracují jak na národních, tak i mezinárodních projektech a CENIA tak profiluje svou pozici i na poli vědy a výzkumu.
V České republice je CENIA kontaktním místem Evropské agentury pro životní prostředí (EEA) a je zapojena do Evropské informační a pozorovací sítě pro životní prostředí (Eionet). Současně je také národním kontaktním místem pro INSPIRE (Infrastruktura pro prostorové informace v Evropě) a zastupujícím orgánem evropského programu ekoznačení – Ecolabel EU a programu EMAS (Eco Management and Audit Scheme).

O CENIA