Aktuality

Činnosti

Výstupy

Systémy

O CENIA

Aktuality

Výběrové řízení na pozici Ředitel/ka České informační agentury životního prostředí

Ministerstvo životního prostředí vyhlašuje výběrové řízení na obsazení místa Ředitel/ředitelka České informační agentury životního prostředí:[…]

Aktuality[…]

Vytvoření Geoportál 2 CENIA MŽP

Česká informační agentura životního prostředí (CENIA), získala dotaci v rámci projektů z 11. výzvy k[…]

Aktuality[…]

Vyšla druhá Zpráva o kvalitě života a její udržitelnosti.

Druhou Zprávu o kvalitě života a její udržitelnosti, která hodnotí naplňování strategického rámce Česká republika[…]

Činnosti

Správa informačních systémů

CRŽP, ISPOP, SEPNO, HNVO
IRZ

Zpracování a správa dat

Informační systém ENVIROMETR

Geoinformatika

Národní Geoportál INSPIRE
Evropská informační a pozorovací síť pro životní prostředí Eionet

Odpadové
a oběhové hospodářství

ISOH, MA ISOH,
evidence PCB a POPs,
obaly a odpady z obalů,
zpětný odběr

Odborná podpora

  IPPC
 EIA a SEA
REACH
CLP

Podpora společenské odpovědnosti

místní Agenda 21
Ekoznačení
EMAS

Akce CENIA

Životní prostředí – prostředí pro život
Inspirujme se
Představení SOER 2020 v ČR

Projekty

CENIA naplňuje poslání informační agentury životního prostředí realizací národních a mezinárodních projektů.

Výstupy

Data

Publikace

Mapové výstupy

Výstupy z výzkumné činnosti

infografiky

Videa

Ostatní výstupy

Informační systémy

ENVIROMETR

Informační systém odpadového hospodářství

Integrovaný systém plnění ohlašovacích povinností

Centrální registr životního prostředí

Systém evidence přepravy nebezpečných odpadů

Hodnocení nebezpečných vlastností odpadů

Geoportál

Informační systém EIA

Informační systém SEA

Integrovaný registr znečišťování

Informační systém MA 21

CENIA

Česká informační agentura životního prostředí (CENIA) je příspěvkovou organizací Ministerstva životního prostředí. Základní účel organizace je odborná, informační, datová a výzkumná podpora výkonu státní správy a provoz a rozvoj informačních systémů v rozsahu předmětu činnosti. CENIA tak zajišťuje validovaná data a informace z oblasti životního prostředí, poskytuje mapové služby a spravuje a provozuje řadu informačních systémů. Zajišťuje technickou infrastrukturu pro plnění ohlašovacích povinností, věnuje se problematice odpadového a oběhového hospodářství a provádí posudkovou a certifikační činnost v oblasti integrované prevence. Spolupracuje se všemi poskytovateli datových zdrojů v resortu životního prostředí i s řadou výzkumných, vědeckých či univerzitních pracovišť. V ČR je CENIA kontaktním místem pro Infrastrukturu pro prostorové informace v Evropě INSPIRE.

O CENIA