Poskytování informací

V případě, že jste nenalezli požadované informace na webových stránkách CENIA, využijte prosím environmentální helpdesk EnviHELP. EnviHELP je informační systém sloužící pro poskytování informací z vybraných oblastí životního prostředí. V systému je možné vyhledat odpověď na dotaz ve znalostní bázi, případně zadat nový dotaz. Systém přiřadí dotaz k řešení příslušnému expertovi z dané oblasti ochrany životního prostředí, který odpověď vypracuje.

Informace v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a se zákonem č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí poskytujeme na základě ústní, písemné či elektronické žádosti.

Kontakt pro podání žádosti:

Helena Benešová
helena.benesova@cenia.cz, +420 724 390 272
Česká informační agentura životního prostředí
Moskevská 1523/63
100 10 Praha 10

Na kontaktní místo lze podat žádost o informace, předložit návrh, stížnost, podnět či jiné dožádání. V případě nedostatečného vyřízení je možno uplatnit opravný prostředek.

Úhrada nákladů:

  • Povinný subjekt může podle § 17, odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím vyžádat úhradu za mimořádně rozsáhlé vyhledání informací.
  • Na základě sdělení o výši požadované úhrady, která bude účtována v souvislosti s poskytnutím informací, žadatel potvrdí, že s úhradou souhlasí.
  • Náklady spojené s odesláním jsou účtovány dle aktuálního ceníku poštovních služeb.
  • V zájmu splnění zákonné lhůty k vyřízení žádosti o poskytnutí informace a současně zajištění úhrady nákladu bude požadovaná informace zasílána zpravidla na dobírku.
  • Nepřesáhne-li úhrada za informaci poskytnutá jednomu žadateli částku 100 Kč, lze ji poskytnout zdarma.
  • Za expertní činnost je účtována hodinová sazba ve výši 650 Kč.
  • Za zahraniční expertní činnost je hodinová sazba stanovována individuálně.
  • Za manipulaci s daty je účtována hodinová sazba ve výši 390 Kč.
  • Dopravné není součástí uvedených úhrad.
  • CENIA není plátcem DPH.