Odborná podpora

Oddělení zajišťuje odbornou podporu výkonu státní správy v oblasti integrované prevence a omezování znečištění (IPPC). Odbornou podporou se rozumí zpracovávání vyjádření k žádostem o vydání integrovaného povolení a jejich změnám a účast na přezkumech organizovaných podle zákona o integrované prevenci. Oddělení zároveň spolupracuje na systému výměny informací o nejlepších dostupných technikách (BAT) v České republice a EU, včetně účasti na práci technických pracovních skupin. Na základě závěrů vědy, výzkumu a mezinárodní spolupráce provádí hodnocení dopadů regulace IPPC na regulované subjekty a životní prostředí ČR.

Další oblastí činnosti oddělení je poskytování informační podpory výkonu státní správy v oblasti posuzování vlivů na životní prostředí (EIA/SEA) a spolupráce na vědeckých, odborných i popularizačních publikačních výstupech. Součástí oddělení je rovněž provoz helpdesku v oblasti REACH a CLP.

Působnost a agenda oddělení:

  • odborná podpora výkonu státní správy v oblasti IPPC,
  • hodnocení v oblasti BAT,
  • výměna informací o BAT, včetně činnosti národních a mezinárodních technických pracovních skupin,
  • informační podpora výkonu státní správy v oblasti EIA/SEA,
  • podpora výkonu státní správy při tvorbě legislativy pro oblast IPPC a EIA/SEA,
  • provoz Národního informačního centra (helpdesku) REACH a CLP.