Odpadové a oběhové hospodářství

Oddělení odpadového a oběhového hospodářství zajišťuje sběr, verifikaci, správu a hodnocení dat z oblasti odpadového a oběhového hospodářství. Provozuje informační systém odpadového hospodářství (ISOH) a na něj navazující systémy a databáze specifických odpadových a oběhových toků. Oddělení na základě projektové činnosti, vědy, výzkumu a mezinárodní spolupráce rozvíjí metodické přístupy v oblasti hodnocení odpadového a oběhového hospodářství. Spolupracuje při tvorbě vědeckých, odborných i popularizačních publikačních výstupů organizace relevantních v oblasti působnosti oddělení.

Hlavní oblasti činnosti oddělení jsou:

  • Informační systém odpadového hospodářství (ISOH) – ucelený elektronizovaný informační systém, který slouží pro rozhodovací, kontrolní a statistické potřeby řízení odpadového hospodářství ČR. Data jsou dostupná v podrobné podobě orgánům státní správy a v agregované podobě veřejnosti.
  • Modul Autovraky (MA ISOH) – on-line informační systém pro evidenci vybraných vozidel s ukončenou životností (autovraků), vycházející z požadavků vyhlášky č. 345/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s vozidly s ukončenou životností.
  • Evidence zařízení obsahujících PCB a POP´s – databáze zařízení s obsahem PCB registrovaných podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů a nově i zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, a s obsahem perzistentních organických znečišťujících látek v rozsahu stanoveném vyhláškou č. 384/2001 Sb., o nakládání s PCB a vyhláškou č. 273/2021 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady.
  • Obaly a odpady z obalů – oddělení poskytuje odbornou a informační podporu pro komplexní řešení problematiky obalů a obalových odpadů v souladu s obecně uznávanou hierarchií nakládání s odpady.
  • Zpětný odběr výrobků – oddělení poskytuje odbornou a informační podporu pro komplexní řešení problematiky zpětného odběru výrobků s ukončenou životností v souladu s platnými předpisy odpadové legislativy: