Informace o zpracování osobních údajů dle GDPR

Česká informační agentura životního prostředí chrání veškeré poskytnuté osobní údaje před zneužitím a zpracovává je v souladu s platnými právními předpisy. Těmi jsou zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“).

Správce osobních údajů

Kontakt na správce osobních údajů:
Česká informační agentura životního prostředí
Moskevská 1523/63, 101 00 Praha 10
IČO: 45249130
sekretariát ředitele: +420 797 872 011
Identifikátor datové schránky: wjxibvp
E-mail pro elektronická podání: podatelna@cenia.cz

Kontakt na pověřence pro ochranu osobních údajů:
Moskevská 1523/63, 101 00 Praha 10
E-mail: dpo@cenia.cz

Rozsah zpracování osobních údajů
Osobní údaje jsou zpracovány v rozsahu a k účelu, v jakém je příslušný subjekt údajů správci poskytl, a to v souvislosti s uzavřením smluvního či jiného právního vztahu se správcem, nebo které správce shromáždil jinak a zpracovává je v souladu s platnými právními předpisy či k plnění zákonných povinností správce.

Zdroje osobních údajů

 • přímo od subjektů údajů,
 • od státních aj. orgánů v rámci plnění zákonných povinností stanovených příslušnými právními
  předpisy,
 • z veřejně přístupných rejstříků, seznamů a evidencí,
 • z jiných zdrojů.

Způsob zpracování a ochrany osobních údajů
Zpracování osobních údajů provádí správce. Zpracování je prováděno v sídle správce jednotlivými pověřenými zaměstnanci správce, příp. zpracovatelem. Osobní údaje jsou zpracovávány korektně a zákonným a transparentním způsobem, shromažďovány pouze pro určité, výslovně vyjádřené a legitimní účely a nesmějí být dále zpracovávány způsobem, který je s těmito účely neslučitelný. Osobní údaje jsou zpracovávány pouze v nezbytném rozsahu ve vztahu k účelu, pro který jsou zpracovávány. Ke zpracování dochází prostřednictvím výpočetní techniky, popř. i manuálním způsobem u osobních údajů v listinné podobě za dodržení všech bezpečnostních zásad pro správu a zpracování osobních údajů.

Doba zpracování osobních údajů
V souladu se lhůtami uvedenými v příslušných smlouvách, ve spisovém a skartačním řádu správce či v příslušných právních předpisech jde o dobu nezbytně nutnou k zajištění práv a povinností plynoucích jak ze závazkového vztahu, tak i z příslušných právních předpisů.

Práva subjektů údajů
Subjekt údajů může uplatnit svá práva dle Čl. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 a 34 GDPR.

Uplatnění práv subjektů údajů
Svá práva mohou subjekty údajů uplatnit formou písemné žádosti.

Žádosti se podávají:

 • osobně v sídle správce: Moskevská 1523/63, 101 00 Praha 10,
 • poštou na adresu sídla správce: Moskevská 1523/63, 101 00 Praha 10,
 • elektronicky na e-mailovou adresu: dpo@cenia.cz

Osoby podávající žádost musí v žádosti uvést její důvody vycházející z předmětu žádosti a z pozice (role) subjektu údajů podávajícího žádost (např. z pozice fyzické osoby původce odpadů, fyzické osoby certifikované v oblasti EIA atp.). Správce může žádost zamítnout pro zjevnou nedůvodnost či nepřiměřenost.
Z žádosti musí být správce schopen identifikovat žadatele a ověřit jeho totožnost (úředně ověřený podpis u listinné žádosti, uznávaný elektronický podpis u elektronické žádosti). Pokud bude mít správce důvodné pochybnosti o totožnosti osoby, která podává žádost dle GDPR, může požádat o poskytnutí dodatečných informací nezbytných k potvrzení totožnosti subjektu údajů.

Žádosti budou zpracovány do jednoho měsíce od obdržení žádosti. Lhůtu lze ve výjimečných případech prodloužit o dva měsíce, zejména z důvodu komplexnosti a obtížnosti případu, o čemž musí být subjekt údajů ze strany správce informován, včetně důvodů prodloužení.

Veškeré informace, veškerá sdělení a veškeré úkony správce se poskytují a činí bezplatně. Jsou-li žádosti podané subjektem údajů zjevně nedůvodné nebo nepřiměřené, zejména protože se opakují, může správce:

 • uložit přiměřený poplatek zohledňující administrativní náklady spojené s poskytnutím
  požadovaných informací nebo sdělení nebo s učiněním požadovaných úkonů, nebo
 • odmítnout žádosti vyhovět.

Subjekt údajů má právo kdykoliv se obrátit se svým podnětem na dozorový orgán, kterým je:

Úřad pro ochranu osobních údajů
Sídlo: pplk. Sochora 727/27, 170 00 Praha 7 – Holešovice
E-mail: posta@uoou.cz
ID datové schránky: qkbaa2n
IČO:70837627