Přístupové údaje do MA ISOH

Přístupové údaje do MA ISOH obsahují přihlašovací jméno a heslo, které jednoznačně identifikují provozovatele zařízení ke sběru a zpracování autovraků. Přístup do systému může získat pouze podnikatelský subjekt, který k provozování činnosti sběru a zpracování autovraků získal od příslušného krajského úřadu povolení k provozu zařízení. Přihlašovací údaje jsou od 1. 1. 2009 distribuovány prostřednictvím sítě přepážek Czech POINT.

Pokud Vaše zařízení nenaleznete ve Veřejném přehledu zařízení MA ISOH ani poté, co rozhodnutí o vydaném souhlasu k provozování zařízení nabylo právní moci, kontaktujte příslušného pracovníka krajského úřadu, který Vám rozhodnutí vydal a požádejte o kontrolu informací zaslaných z krajského úřadu do Registru zařízení. Rovněž můžete zkontrolovat, zda Vaše zařízení naleznete ve Veřejném přehledu zařízení.

Vyhledejte si kontaktní místo Czech POINT a požádejte o vydání oprávnění k přístupu do MA ISOH (Modulu Autovraky Informačního systému odpadového hospodářství). Pracovníkem vydávajícím oprávnění k přístupu budete požádáni o identifikaci provozovny, pro kterou se přístup vystavuje. Obecně platí, že pro jednu provozovnu je vydáváno jedno přístupové oprávnění.

Doklady potřebné pro vydání oprávnění k přístupu do MA ISOH:

  • Identifikace provozovatele – výpis z obchodního rejstříku (v případě, že jej nemáte, Czech POINT jej na místě vystaví), případně živnostenské oprávnění,
  • identifikace žadatele – platný občanský průkaz,
  • plná moc k převzetí oprávnění k přístupu do MA ISOH – plnou moc vystavuje na žadatele statutární orgán provozovatele v případě, že nežádá o oprávnění k přístupu do MA ISOH osobně. Plná moc musí obsahovat úředně ověřený podpis a musí být vystavena na následujícím formuláři.
  • Pracovníkem vydávajícím oprávnění k přístupu budete požádáni o identifikaci provozovny, pro kterou se přístup vystavuje. Obecně platí, že pro jednu provozovnu je vydáváno jedno přístupové oprávnění.