Zpětný odběr baterií a akumulátorů

Povinnost zpětného odběru některých výrobků upravuje zákon č. 542/2020 Sb., o výrobcích s ukončenou životností (dále jen „zákon o VUŽ“).

Povinnost zajistit zpětný odběr má právnická osoba nebo fyzická osoba oprávněná k podnikání (výrobce), která výrobky uvádí na trh, a to bez ohledu na výrobní značku.

Podle § 9 zákona o VUŽ plní výrobci své povinnosti stanovené pro zpětný odběr baterií a akumulátorů:

  • v individuálním systému, a to samostatně, organizačně a technicky na vlastní náklady;
  • v kolektivním systému, a to uzavřením smlouvy o zajištění plnění povinnosti zpětného odběru přenosných baterií nebo akumulátorů, zpracování a materiálového využití odpadních přenosných baterií nebo akumulátorů s právnickou osobou oprávněnou k provozování kolektivního systému podle § 34 až § 57 zákona o VUŽ.

Každý výrobce je povinen dle § 21 zákona o VUŽ podat návrh na zápis do Seznamu výrobců baterií a akumulátorů. Vzor návrhu na zápis do Seznamu výrobců je stanoven v příloze č. 2 vyhlášky č. 170/2010 Sb., o bateriích a akumulátorech a o změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů (vyhláška č. 170/2010 Sb.) (vzor platí i pro rok 2021).

 

Evidence a ohlašovací povinnosti

Od 1. 1. 2016 je nutné vést průběžně vlastní evidenci sběru baterií a akumulátorů rozšířenou podle elektrochemického typu jako podklad pro Roční zprávu o plnění povinností zpětného odběru a odděleného sběru baterií a akumulátorů dle přílohy č. 3 vyhláška č. 170/2010 Sb. Výrobci jsou povinni zpracovávat roční zprávu o plnění povinnosti zpětného odběru za uplynulý kalendářní rok a zasílat ji Ministerstvu životního prostředí elektronicky prostřednictvím Integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností (ISPOP) do 31. 3. následujícího roku.

 

Zpracovatelé baterií a akumulátorů

Dle Nařízení Komise (EU) č. 493/2012 ze dne 11. 6. 2012, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro výpočet recyklační účinnosti procesů recyklace odpadních baterií a akumulátorů, mají zpracovatelé baterií a akumulátorů povinnost prostřednictvím datové schránky zasílat požadované údaje MŽP každoročně do 30.4., a to ve formě Zprávy o recyklační účinnosti procesu recyklace baterií.