Informační systém odpadového hospodářství ISOH

Informační systém odpadového hospodářství ISOH 2 je ucelený a celostátní databázový informační systém obsahující data ohlašovaná na základě zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech a zákona č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých zákonů, v platném znění. Postupným vývojem dosáhl informační systém stávající podoby, kdy jsou zpracovávána téměř všechna ohlašovaná data na základě výše zmíněných zákonů a jejich prováděcích právních předpisů.

Pro veřejnost jsou přístupné:

 • VISOH2 je veřejnou nadstavbou nového systému ISOH2, jako nový, moderní agendový informační systém, který sjednocuje veškeré agendy odpadového hospodářství, které jsou dané legislativou – zákon o odpadech, zákon o výrobcích s ukončenou životností, zákon o obalech, zákon o jednorázových plastech, včetně prováděcích předpisů a evropské legislativy,
 • Seznam výrobců elektrozařízení, který ve své veřejné části poskytuje informace o způsobu plnění povinností výrobců elektrozařízení, pověřených zástupců a kolektivních systémů v rámci zpětného odběru elektrozařízení,
 • Registr míst zpětného odběru elektrozařízení, který poskytuje informace o sběrných nádobách a sběrných místech (sběrny, sběrné dvory, prodejny apod.), kde je možné odevzdat nefunkční elektrické spotřebiče,
 • Modul Autovraky (MA ISOH), jehož součástí je Veřejný přehled zařízení MA ISOH, který obsahuje seznam zařízení ke sběru a zpracování autovraků s platným souhlasem k provozování,
 • Registr zařízení, obchodníků a spisů, který poskytuje aktuální informace o zařízeních pro nakládání s odpady provozovaných dle zákona č. 185/2001 Sb. a od 1.1.2021 také zákona č. 541/2020 Sb.,
 • Seznam dopravců, který obsahuje informace o dopravcích odpadů, kteří nejsou zároveň osobou oprávněnou k převzetí odpadů do svého vlastnictví podle § 13 odst. 2 zákona č. 541/2020 Sb.
 • Seznam zprostředkovatelů odpadů ve smyslu § 128 zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech (dále jen „zákon o odpadech“) poskytuje informace o zprostředkovatelích odpadů podle § 45 zákona. Zprostředkovatelé zajišťují využití nebo odstranění odpadu jménem jiných osob, včetně případů, kdy nemá zprostředkovatel tyto odpady fyzicky v držení.
 • Registr skladů u původce ve své veřejné části ve smyslu § 128 zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech (dále jen „zákon o odpadech“) poskytuje aktuální informace o provozu zařízení typu 12 uvedeném v příloze č. 4 zákona podle § 21 odst. 3.

Informační systém odpadového hospodářství dále obsahuje informace o produkci a nakládání s odpady do roku 2021 ALL ISOHautorizovaný přístup pro pracovníky státní správy.

 

Ohlašování a zpracování dat o produkci a nakládání s odpady

Původci odpadů, kteří nakládali v ohlašovacím roce s více než 600 kilogramy nebezpečného odpadu nebo s více než 100 tunami ostatního odpadu, oprávněné osoby, které v kalendářním roce nakládaly s odpady, a obchodníci, kteří v ohlašovaném roce obchodovali s odpady, mají povinnost zaslat informace o produkci a nakládání s odpady do 28. února obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností (ORP) nebo správnímu obvodu Prahy (SOP) v platném datovém standardu prostřednictvím Integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností (ISPOP).

ORP provede kontrolu všech doručených hlášení podle přílohy č. 20 vyhlášky č. 383/2001 Sb., přílohy č. 8 vyhlášky č. 352/2005 Sb., a přílohy č. 7 vyhlášky č. 345/2021 Sb., a zašle elektronicky soubor dat za celé ORP do datového skladu ISOH nejpozději do 30. dubna. Zvláštní případ nastává v Praze, kde jednotlivé SOP svá ověřená hlášení vkládají do informačního systému Magistrátu hlavního města Prahy, kde následně vytvoří jednotný soubor, který je elektronicky exportován do datového skladu ISOH.

Doručená hlášení z ORP a Magistrátu hlavního města Prahy jsou postupně importována do Informačního systému odpadového hospodářství, kde probíhá celorepubliková kontrola. Z finálních dat se každoročně vyhodnocují indikátory Plánu odpadového hospodářství. Jejich hlavním cílem je poskytování informací o stavu a vývoji v dané oblasti. Zejména slouží jako podklad pro:

 • identifikaci případných problémů a pro zpracování strategických dokumentů,
 • formulaci strategických cílů,
 • sledování vývoje v jednotlivých oblastech nakládání s odpady,
 • monitorování dopadů přijatých opatření a aplikovaných strategií.

K zajištění jednotného vyhodnocování indikátorů za celou ČR a jednotlivé kraje slouží dokument Zpracování matematického vyjádření výpočtu „soustavy indikátorů OH“, na jehož základě jsou zpracována data o produkci odpadů v krajích ČR (2012 – 2021), data o produkci jednotlivých skupin odpadů v krajích ČR (2021) a vybrané publikace, obsahující problematiku odpadového hospodářství (Zpráva o životním prostředí ČR, Zprávy o životním prostředí v krajích ČR a Statistická ročenka životního prostředí).