Zpětný odběr elektrozařízení a oddělený sběr elektroodpadu

Povinnost zpětného odběru a odděleného sběru některých výrobků upravuje zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (zákon o odpadech). Dle § 37k odst. 1 zákona o odpadech je výrobce elektrozařízení povinen zajistit zpětný odběr pro elektrozařízení pocházejícího z domácností a pro elektroodpad nepocházející z domácností jeho oddělený sběr.

I. Zpětný odběr elektrických a elektronických zařízení

Zpětným odběrem elektrozařízení se dle § 37g písm. g) zákona o odpadech rozumí odebírání použitých elektrozařízení pocházejících z domácností od spotřebitelů bez nároku na úplatu na místě k tomu výrobcem určeném. Zajištění zpětného odběru mohou výrobci splnit několika způsoby v:

a) individuálním systému,
b) solidárním systému,
c) kolektivních systémů.

Dle § 37i zákona o odpadech výrobce nebo pověřená osoba podává návrh na zápis do Seznamu výrobců elektrozařízení (Seznam). Osoba zapsaná v Seznamu může provádět on-line změny údajů týkají se informací o výrobcích elektrozařízení, pověřených zástupcích, zahraničních výrobcích, o způsobu plnění povinností v oblasti zpětného odběru elektrozařízení a odděleného sběru elektroodpadů. Za výrobce elektrozařízení, za kterého plní povinnosti kolektivní systém, vkládá údaje do Seznamu tento kolektivní systém.

V Informačním systému odpadového hospodářství (ISOH) je dostupný Registr míst zpětného odběru (Registr), který slouží k vedení údajů o místech zpětného odběru. Výrobce elektrozařízení určených k použití v domácnostech je povinen vkládat dálkovým přístupem do Registru údaje uvedené § 37s odst. 3 zákona o odpadech.

II. Oddělený sběr elektroodpadu

Odděleným sběrem elektroodpadu se dle § 37g) zákona o odpadech rozumí odebírání použitých elektrozařízení nepocházejících z domácností od konečných uživatelů v místě odděleného sběru. Tato elektrozařízení se stávají po skončení životnosti ihned odpadem a musí být s nimi nakládáno v souladu se zákonem o odpadech. Výrobci elektroodpad předávají zpracovatelům elektroodpadu, na které se vztahují povinnosti vyplývající z § 37l zákona o odpadech.

 

Evidence ročních zpráv a hlášení

Ohlašovací povinnosti pro výrobce elektrozařízení a zpracovatele elektroodpadu vyplývají ze zákona č. 185/2001, o odpadech a vyhlášky č. 352/2005 Sb., o podrobnostech nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady v platném znění. Pro vyplnění evidence „Ročních zpráv o plnění povinnosti zpětného odběru elektrozařízení a odděleného sběru elektroodpadu“ dle přílohy č. 4 a „Hlášení o zpracování, využívání a odstraňování elektroodpadů vč. hlášení o produkci a nakládání s odpady“ dle přílohy č. 8 lze použít návod pro vyplnění evidence.

 

Ohlašovací povinnosti

Výrobci jsou povinni zpracovávat roční zprávu o plnění povinnosti zpětného odběru za uplynulý kalendářní rok a zasílat ji Ministerstvu životního prostředí elektronicky prostřednictvím Integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností (ISPOP) do 31. 3. následujícího roku.

 

Pro více informací použijte, prosím, aplikaci EnviHELP!