Zpětný odběr elektrozařízení a oddělený sběr elektroodpadu

Povinnost zpětného odběru některých výrobků upravuje zákon č. 542/2020 Sb., o výrobcích s ukončenou životností (dále jen „zákon o VUŽ“). Dle § 65 odst. 1 písm. a) zákona o VUŽ je výrobce elektrozařízení povinen zajistit zpětný odběr bez vazby na koupi nových výrobků a bez nároku na úplatu pro elektrozařízení pocházejících z domácností a podle § 65 odst. 1 písm. b) zajistit zpětný odběr jiných odpadních elektrozařízení než odpadních elektrozařízení pocházejících z domácností.

Zpětný odběr elektrických a elektronických zařízení

Podle § 9 zákona o VUŽ plní výrobci své povinnosti stanovené pro zpětný odběr elektrických a elektronických zařízení:

  • v individuálním systému, a to samostatně, organizačně a technicky na vlastní náklady; nebo
  • v kolektivním systému, a to uzavřením smlouvy o zajištění plnění povinnosti zpětného odběru s právnickou osobou oprávněnou k provozování kolektivního systému podle § 34 až § 57 zákona o VUŽ.

Dle § 21 výrobce nebo pověřený zástupce podává návrh na zápis do Seznamu výrobců elektrozařízení (Seznam). Osoba zapsaná v Seznamu může provádět on-line změny údajů týkají se informací o výrobcích elektrozařízení, pověřených zástupcích, zahraničních výrobcích, o způsobu plnění povinností v oblasti zpětného odběru elektrozařízení a odděleného sběru elektroodpadů. Za výrobce elektrozařízení, za kterého plní povinnosti kolektivní systém, vkládá údaje do Seznamu tento kolektivní systém.

V Informačním systému odpadového hospodářství (ISOH) je dostupný Registr míst zpětného odběru (Registr), který slouží k vedení údajů o místech zpětného odběru. Výrobce elektrozařízení určených k použití v domácnostech je povinen vkládat dálkovým přístupem do Registru údaje uvedené v § 19 odst. 3 zákona o VUŽ.

Evidence ročních zpráv a hlášení

Ohlašovací povinnosti pro výrobce elektrozařízení a zpracovatele elektroodpadu vyplývají ze zákona o VUŽ a vyhlášky č. 352/2005 Sb., o podrobnostech nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady v platném znění, podle které bude vedena evidence i v roce 2021. Pro vyplnění evidence „Ročních zpráv o plnění povinnosti zpětného odběru elektrozařízení a odděleného sběru elektroodpadu“ dle přílohy č. 4 a „Hlášení o zpracování, využívání a odstraňování elektroodpadů vč. hlášení o produkci a nakládání s odpady“ dle přílohy č. 8 lze použít návod pro vyplnění evidence.

 

Ohlašovací povinnosti

Výrobci jsou povinni zpracovávat roční zprávu o plnění povinnosti zpětného odběru za uplynulý kalendářní rok a zasílat ji Ministerstvu životního prostředí elektronicky prostřednictvím Integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností (ISPOP) do 31. 3. následujícího roku.