Zpětný odběr pneumatik

Povinnosti zpětného odběru pneumatik vyplývají ze zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (zákon o odpadech) a další podrobnosti upravuje vyhláška č. 248/2015 Sb., o podrobnostech provádění zpětného odběru pneumatik.

Povinné osoby plní své povinnosti stanovené pro zpětný odběr použitých pneumatik, zpracování a využití odpadních pneumatik, informování konečného uživatele a zpracování roční zprávy o plnění povinnosti zpětného odběru dle § 38a až § 38h zákona o odpadech.

Podle § 38a odst. 3 zákona o odpadech plní povinné osoby své povinnosti stanovené pro zpětný odběr použitých pneumatik:

  • v individuálním systému, a to samostatně, organizačně a technicky na vlastní náklady;
  • v kolektivním systému, a to uzavřením smlouvy o zajištění plnění povinnosti zpětného odběru použitých pneumatik a zpracování a využití odpadních pneumatik s právnickou osobou oprávněnou k provozování kolektivního systému podle § 38c.

Každá povinná osoba musí dle § 38b zákona o odpadech podat návrh na zápis do Seznamu povinných osob v oblasti zpětného odběru pneumatik (Seznam povinných osob). Vzor návrhu na zápis do Seznamu povinných osob v oblasti zpětného odběru pneumatik je stanoven v příloze č. 1 vyhlášky č. 248/2015 Sb. Bližší informace k zápisu povinných osob naleznete zde.

 

Evidence a ohlašovací povinnosti

Vyhláška č. 248/2015 Sb., o podrobnostech provádění zpětného odběru pneumatik od roku 2017 ukládá povinnost zpracovat Roční zprávu o plnění povinnosti zpětného odběru pneumatik za uplynulý rok a do 31. 3. následujícího roku ji zaslat elektronicky prostřednictvím Integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností (ISPOP) Ministerstvu životního prostředí.

 

Pro více informací použijte, prosím, aplikaci EnviHELP!