Evidence zařízení s obsahem PCB a POP´s

Polychlorované bifenyly (PCB) a perzistentní organické látky (POP’s) jsou syntetické, organické a chemicky stálé látky. Tyto látky mají škodlivý vliv na lidské zdraví a na životní prostředí. Za největší rizika jsou považovány jejich toxické a karcinogenní vlastnosti.

Oddělení odpadového a oběhového hospodářství zajišťuje:

  • vedení databáze zařízení s obsahem PCB podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů a zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech (zákona o odpadech),
  • příjem a zpracování hlášení v této oblasti podle vyhlášky č. 384/2001 Sb. a vyhlášky č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady.

 

Zařízení s PCB a POP´s, která podléhají evidenci

Osoby (podnikatelé), které provozují zařízení obsahující PCB a podléhající evidenci podle § 81 písm. b) zákona o odpadech nebo provozují zařízení, která mohou obsahovat PCB a podléhají evidenci podle § 81 písm. c) zákona o odpadech, nebo vlastní nebo drží PCB definované v § 81 písm. a) zákona o odpadech nebo vlastní odpady perzistentních organických znečišťujících látek (POP´s) podle § 84 odst. 1 zákona o odpadech, jsou povinny vést samostatně evidenci o tomto zařízení, PCB a odpadech POP´s v rozsahu stanoveném vyhláškou č. 273/2021 Sb., a oznámit tuto skutečnost Ministerstvu životního prostředí.

Oznámení o provozování nebo vlastnictví zařízení obsahující PCB se uskutečňuje prostřednictvím Integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností (ISPOP).

 

Evidování a ohlašování ostatních změn

  1. Změna vlastníka (držitele) evidovaného zařízení nebo PCB (v případě, že se změnil vlastník, popř. jiné skutečnosti podle § 83 odst. 1 zákona o odpadech) – příloha č. 43 List č. 5 (Hlášení přechodu/převodu vlastnického/užívacího práva)
  2. Změna provozovatele evidovaného zařízení (v případě, že se změnil provozovatel, popř. jiné skutečnosti podle § 83 odst. 1 zákona o odpadech) – příloha č. 43 List č. 5 (Hlášení přechodu/převodu vlastnického/užívacího práva)
  3. Změna umístění zařízení nebo PCB – příloha č. 43 (původní údaje nahraďte aktuálními údaji a opravené hlášení zašlete přes ISPOP).

Všechny výše uvedené změny se uskutečňují prostřednictvím Integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností (ISPOP).

Pro více informací použijte e-mailovou adresu evidencepcb@cenia.cz!