Evidence zařízení s obsahem PCB a POP´s

Polychlorované bifenyly (PCB) a perzistentní organické látky (POP’s) jsou syntetické, organické a chemicky stálé látky. Tyto látky mají škodlivý vliv na lidské zdraví a na životní prostředí. Za největší rizika jsou považovány jejich toxické a karcinogenní vlastnosti.

Oddělení odpadového a oběhového hospodářství zajišťuje:

  • vedení databáze zařízení s obsahem PCB podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů (zákon o odpadech),
  • příjem a zpracování hlášení v této oblasti.

 

Zařízení s PCB a POP´s, která podléhají evidenci

Osoby (podnikatelé), které provozují zařízení obsahující PCB a podléhající evidenci podle § 26 písm. c) zákona o odpadech nebo provozují zařízení, která mohou obsahovat PCB a podléhají evidenci podle § 26 písm. e) zákona o odpadech, nebo vlastní nebo drží PCB definované v § 26 písm. a) zákona o odpadech nebo vlastní odpady perzistentních organických znečišťujících látek (POP´s) podle § 27a odst. 1 zákona o odpadech, jsou povinny vést samostatně evidenci o tomto zařízení, PCB a odpadech POP´s v rozsahu stanoveném vyhláškou č. 384/2001 Sb., a oznámit tuto skutečnost Ministerstvu životního prostředí.

Od roku 2014 platí nová pravidla pro zadávání registračního čísla ve formuláři, na kterém se ohlašují PCB látky. Výběr registračního čísla, které se použije k vyplnění „Evidenčního listu pro inventarizaci zařízení obsahujících PCB a odpadů PCB dle § 39 zákona č. 185/2001 Sb.“ dle přílohy č. 2 vyhlášky č. 384/2001 Sb., je dostupný zde.

Oznámení o provozování nebo vlastnictví zařízení obsahující PCB se uskutečňuje prostřednictvím Integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností (ISPOP).

 

Zařízení s PCB a POP´s, která nepodléhají evidenci

Zákon o odpadech, v § 27 odst. 9, určuje fyzickým osobám oprávněným k podnikání a právnickým osobám, které jsou vlastníky, popřípadě provozovateli zařízení obsahujících PCB, která nepodléhají evidenci, povinnost vypracovat seznamy těchto zařízení, stanovit časové lhůty pro vyřazení těchto zařízení z užívání a pro jejich odstranění, předat vyhotovené seznamy Ministerstvu životního prostředí (MŽP) a postupovat podle nich.

Věstník MŽP č. 12/2008 obsahuje Sdělení odboru odpadů MŽP ke zpracování seznamů zařízení obsahujících PCB, která nepodléhají evidenci. Sdělení slouží ke sjednocení postupů a stanoví náležitosti vytvoření seznamů zařízení obsahujících PCB nepodléhajících evidenci, tzv. malá zařízení. Jedná se o zařízení podle § 26 písm. b) zákona o odpadech, obsahující méně než 5 litrů kapalin s obsahem PCB. Výše uvedené seznamy (malých zařízení) je nutné předložit na formulářích, jejichž vzor je uveden v příloze č. 1.a. tohoto sdělení.

Formuláře vyplněné v souladu s návodem se zpracovávají a zasílají pouze v elektronické podobě, a to na e-mailovou adresu evidencepcb@cenia.cz.

 

Evidování a ohlašování ostatních změn

  1. Změna vlastníka (držitele) evidovaného zařízení nebo PCB (v případě, že se změnil vlastník, popř. jiné skutečnosti podle § 39 odst. 8 a 9 zákona o odpadech) – formulář
  2. Změna provozovatele evidovaného zařízení (v případě, že se změnil provozovatel, popř. jiné skutečnosti podle § 39 odst. 8 a 9 zákona o odpadech) – formulář
  3. Změna umístění zařízení nebo PCB – se uskutečňuje prostřednictvím Integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností (ISPOP)

Pro ohlášení změn vlastníka či provozovatele využijte e-mailovou adresu evidencepcb@cenia.cz. Pro ohlášení změny umístění zařízení nebo PCB použijte základní Evidenční list. Původní údaje nahraďte aktuálními údaji a opravené hlášení zašlete přes ISPOP.