Obaly a odpady z obalů

Základním cílem zákona č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o obalech) je především komplexně řešit problematiku obalů a obalových odpadů v souladu s obecně uznávanou hierarchií nakládání s odpady, tzn.:

  • předcházet vzniku odpadů a stanovit postupy pro snižování množství a škodlivosti odpadu z obalů,
  • opakovaně používat obaly a podporovat systém ekologicky šetrných vratných lahví na nápoje,
  • zajistit třídění a recyklaci odpadu z obalů,
  • a zajistit využití odpadu z obalů.

Zákon o obalech stanovuje práva a povinnosti podnikajících právnických a fyzických osob a působnost správních úřadů při nakládání s obaly a uvádění obalů a balených výrobků na trh nebo do oběhu, při zpětném odběru a při využití odpadu z obalů a stanoví poplatky a ochranná opatření a opatření k nápravě a pokuty.

POVINNÝMI OSOBAMI JSOU VÝROBCI, DOVOZCI obalů ze zemí mimo území EU, PŘEPRAVCI obalů ze zemí EU, DISTRIBUTOŘI.

Zákon o obalech se nevztahuje na nepodnikající fyzické nebo právnické osoby (např. Akademii věd ČR a jiná vědecká pracoviště, humanitární organizace, obecně prospěšné společnosti, nadace a další).

Zákon o obalech se rovněž nevztahuje na vývoz obalů. Z působnosti zákona je dále vyjmuto nakládání s kontejnery používanými v silniční, železniční, letecké a/nebo lodní dopravě.

S účinností od 1. 1. 2021 se na základě vloženého § 15a zákona o obalech povinnosti § 10 až 15 nevztahují na osoby, které uvádí na trh nebo do oběhu méně než 300 kg obalů za kalendářní rok a zároveň jejich roční obrat nepřekročí 25 mil. Kč/rok.