Mezinárodní spolupráce

Česká informační agentura životního prostředí je v České republice kontaktním místem Evropské agentury pro životní prostředí (EEA) a je zapojena do Evropské informační a pozorovací sítě pro životní prostředí (Eionet). Plní úlohu národního kontaktního bodu (National Focal Point, NFP), tzn. že zajišťuje především spolupráci tzv. Eionet skupin (EG). Eionet skupiny jsou zakládány pro konkrétní oblasti životního prostředí, například biologickou rozmanitost, oběhové hospodářství, půdu, změnu klimatu, systém mobility a další. ČR je v současné době zapojena celkem do 13 Eionet skupin.

V současné době je CENIA rovněž zapojena do 3 evropských tematických středisek (European Topic Centre, ETC):

ETC jsou konsorcia odborných institucí, která fungují jako rozšíření EEA v konkrétních oblastech. Zajišťují sběr dat, jejich správu a analýzu, stejně jako provádění konkrétních úkolů uvedených ve víceletém pracovním programu (MAWP) a ročních pracovních programech (AWP).

CENIA je také národním kontaktním místem pro Infrastrukturu pro prostorové informace v Evropě (INSPIRE). Infrastruktura pro prostorové informace vzniká v Evropě na základě směrnice 2007/2/INSPIRE a její budování spočívá v publikaci harmonizovaných prostorových dat. Tento proces běží již od roku 2009, předpokládaným rokem ukončení celé harmonizace byl rok 2020. Již nyní je však zřejmé, že všechny členské státy budou na zpřístupňování svých harmonizovaných dat pokračovat i v dalších letech. V České republice je ukončení procesu aktuálně odhadováno v roce 2023. Pro publikaci vstupů České republiky do evropské INSPIRE infrastruktury je využíván Národní geoportál INSPIRE.

Od roku 2020 je ředitel CENIA předsedou Národního sekretariátu Copernicus. Program Copernicus je program Evropské unie, který nabízí služby založené na datech z dálkového průzkumu Země (družicové snímky) a in situ (pozemních) datech. Sekretariát je stálým koordinačním, iniciačním a poradním orgánem ministra životního prostředí a členů Sekretariátu pro oblast pozorování Země programu Evropské unie Copernicus a jeho partnerů, a zároveň mezinárodní iniciativy GEO (Skupina pro pozorování Země) a dalších souvisejících kosmických aktivit.

CENIA je zastoupena v síti korespondentů národních informačních center (helpdesků) REACH, CLP a biocidy, zástupců z Norska a Islandu, pozorovatelů z Turecka, Srbska, Švýcarska a Černé Hory, zástupců Evropské komise, Evropské agentury pro chemické látky (ECHA) a pozorovatelů z evropských průmyslových svazů, které provozují vlastní helpdesky.

Zástupci CENIA se každoročně účastní jednání HelpNet Steering Group, které se koná v sídle ECHA v Helsinkách. Zástupci CENIA jsou členy mezinárodních technických pracovních skupin (TWG) zřízených k revizím referenčních dokumentů o nejlepších dostupných technikách (BREF).

Zástupci CENIA jakožto příslušného orgánu pro ekoznačku EU Ecolabel se pravidelně 3 x ročně účastní výboru ekoznačky zvaného European Union Ecolabelling Board a Competent Body Forum. Nejčastějšími tématy jednání jsou vize a směřování ekoznačky, vývoj nových a revize stávajících produktových skupin, propagace ekoznačky a diskuze nad nejasným výkladem kritérií.

Zástupci CENIA se účastní výboru EMASForum of Competent Body Meeting a pracovní skupiny pro EMAS – Working Group of EMAS Experts. Projednávanými tématy jsou nejčastěji vize a směřování EMAS, sdílení zkušeností v jednotlivých státech EU, propagace EMAS a projekty na podporu EMAS.

CENIA je v neposlední řadě členem sdružení Plan4all, neziskové asociace sdružující 60 partnerů z 22 zemí – univerzity, veřejnoprávní organizace i soukromé firmy. Činnost sdružení je zaměřena na vývojové, výzkumné a inovativní projekty v oblasti geoinformatiky a dálkového průzkumu pro aplikace v územním plánování, dopravě, životním prostředí, urbanismu, přesném zemědělství a cestovním ruchu.

CENIA prostřednictvím nominovaného delegáta v pracovní skupině pro informace o životním prostředí (Working party on Environmental Information) spolupracuje s Organizací pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD).