Mezinárodní spolupráce

CENIA, česká informační agentura životního prostředí je v České republice kontaktním místem Evropské agentury pro životní prostředí (EEA) a je zapojena do Evropské informační a pozorovací sítě pro životní prostředí (Eionet). Plní úlohu národního kontaktního bodu (National Focal Point, NFP), tzn. že zajišťuje především spolupráci tzv. národních referenčních center (NRC). Referenční centra jsou zakládána pro konkrétní oblasti životního prostředí, například kvalitu ovzduší, změnu klimatu, kvalitu řek, vznik odpadů, biologickou rozmanitost, energie a mnoho dalších. V roce 2018 došlo ke sloučení NRC pro biodiversitu zaměřené na data a informace s NRC pro biodiversitu zaměřeného na hodnocení a ekosystémové indikátory, zároveň došlo ke vzniku nového NRC pro lesy, které dříve existovalo jako pracovní skupina. ČR  je v současné době zapojena celkem do 23 NRC.

V současné době je CENIA rovněž zapojena do 3 evropských tematických středisek (European Topic Centre, ETC):

ETC jsou konsorcia odborných institucí, která fungují jako rozšíření EEA v konkrétních oblastech. Zajišťují sběr dat, jejich správu a analýzu, stejně jako provádění konkrétních úkolů uvedených ve víceletém pracovním programu (MAWP) a ročních pracovních programech (AWP).

CENIA je také národním kontaktním místem pro Infrastrukturu pro prostorové informace v Evropě (INSPIRE), což je směrnice Evropské komise, na jejímž základě vzniká v letech 2009-2020 infrastruktura po prostorové informace v Evropském společenství sloužící pro podpory politik životního prostředí. Jedním z nástrojů pro její prezentaci je Národní geoportál INSPIRE, který CENIA provozuje.

Od roku 2020 je ředitel CENIA předsedou Národního sekretariátu Copernicus. Program Copernicus je program Evropské unie, který nabízí služby založené na datech z dálkového průzkumu Země (družicové snímky) a in situ (pozemních) datech. Sekretariát je stálým koordinačním, iniciačním a poradním orgánem ministra životního prostředí a členů Sekretariátu pro oblast pozorování Země programu Evropské unie Copernicus a jeho partnerů, a zároveň mezinárodní iniciativy GEO (Skupina pro pozorování Země) a dalších souvisejících kosmických aktivit.

CENIA je zastoupena v síti korespondentů národních informačních center (helpdesků) REACH, CLP a biocidy, zástupců z Norska a Islandu, pozorovatelů z Turecka, Srbska, Švýcarska a Černé Hory, zástupců Evropské komise, Evropské agentury pro chemické látky (ECHA) a pozorovatelů z evropských průmyslových svazů, které provozují vlastní helpdesky.

Zástupci CENIA se každoročně účastní jednání HelpNet Steering Group, které se koná v sídle ECHA v Helsinkách. Zástupci CENIA jsou členy mezinárodních technických pracovních skupin (TWG) zřízených k revizím referenčních dokumentů o nejlepších dostupných technikách (BREF).

Zástupci CENIA jakožto příslušného orgánu pro ekoznačku EU Ecolabel se pravidelně 3 x ročně účastní výboru ekoznačky zvaného European Union Ecolabelling Board a Competent Body Forum. Nejčastějšími tématy jednání jsou vize a směřování ekoznačky, vývoj nových a revize stávajících produktových skupin, propagace ekoznačky a diskuze nad nejasným výkladem kritérií.

Zástupci CENIA se účastní výboru EMASForum of Competent Body Meeting a pracovní skupiny pro EMAS – Working Group of EMAS Experts. Projednávanými tématy jsou nejčastěji vize a směřování EMAS, sdílení zkušeností v jednotlivých státech EU, propagace EMAS a projekty na podporu EMAS.

CENIA je v neposlední řadě členem sdružení Plan4all, neziskové asociace sdružující 60 partnerů z 22 zemí – univerzity, veřejnoprávní organizace i soukromé firmy. Činnost sdružení je zaměřena na vývojové, výzkumné a inovativní projekty v oblasti geoinformatiky a dálkového průzkumu pro aplikace v územním plánování, dopravě, životním prostředí, urbanismu, přesném zemědělství a cestovním ruchu.

CENIA prostřednictvím nominovaného delegáta v pracovní skupině pro informace o životním prostředí (Working party on Environmental Information) spolupracuje s Organizací pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD).