Evropská agentura pro životní prostředí

Evropská agentura pro životní prostředí (European Environment Agency, EEA) je agenturou Evropské unie, a poskytuje spolehlivé a nezávislé informace o životním prostředí, klimatu a širších otázkách udržitelnosti. Je nejrozsáhlejším informačním zdrojem pro evropskou veřejnost a pro orgány zapojené do přípravy, přijímání, implementaci a vyhodnocování politik v oblasti životního prostředí.

Webové stránky agentury patří k nejobsažnějšímu informačnímu zdroji své kategorie. Jsou zde mimo jiné k dispozici všechny reporty a jiné publikace EEA (nejvyhledávanější položka stránek) stejně jako podkladová data či interaktivní mapy, grafy, indikátory atd. Webové stránky mají svou verzi v jazycích všech členských a spolupracujících zemí, včetně české mutace.

Hlavními klienty agentury jsou orgány Evropské unie: Evropská komise, Evropský parlament a Rada. A také 38 členských a spolupracujících států EU. Vedle této ústřední skupiny politických subjektů slouží i ostatním orgánům EU, jako je Evropský hospodářský a sociální výbor a Výbor regionů. Mezi dalšími významnými uživateli informací EEA je i podnikatelská sféra, akademická obec, nevládní organizace a další zástupci občanských struktur.

Česká republika se oficiálně stala členem EEA 1. ledna 2002, vzájemná spolupráce ovšem probíhala již od roku 1993, a to na základě programu mnohonárodní spolupráce Phare, zaměřeného na životní prostředí.

Praktickou koordinací vztahů České republiky s EEA byla pověřena CENIA, která plní úlohu národního kontaktního bodu (National Focal Point, NFP). Z pozice této funkce je zajišťována především spolupráce tzv. Eionet skupin (Eionet Groups, EG) kterých v ČR v současnosti pracuje 13. Eionet skupiny jsou složeny z odborníků či institucí, kteří pravidelně shromažďují a dodávají data o životním prostředí na národní úrovni, nebo mají k dispozici příslušné vědomostní báze týkající se nejrůznějších environmentálních otázek, monitorování nebo modelování. Eionet skupiny jsou zakládány pro jednotlivé oblasti životního prostředí, například biologickou rozmanitost, oběhové hospodářství, půdu, změnu klimatu a další.

Sběr dat, jejich správu a analýzu, stejně jako implementaci konkrétních úkolů uvedených ve víceletém pracovním programu (MAWP) a ročních pracovních programech (AWP) zajišťuje k 1. lednu 2023 celkem 7 evropských tematických středisek (European Topic Center, ETC) v oblastech:

ETC jsou konsorcia odborných institucí z členských a spolupracujících zemí EEA, schválené řídící radou EEA na základě výsledků celoevropského výběrového řízení. Fungují jako odborné rozšíření EEA v konkrétních oblastech.

CENIA je nyní jako partnerská organizace zastoupena ve třech ETC: ETC pro biodiverzitu a ekosystémy, ETC pro oběhové hospodářství a využívání zdrojů, ETC pro přechod k udržitelnosti. Dále ve výběrovém řízení uspěl Český hydrometeorologický ústav jako partnerská organizace v ETC pro adaptaci na klimatickou změnu a LULUCF a ETC pro lidské zdraví a životní prostředí. Další zastoupení má ČR také v ETC pro integraci dat a digitalizaci skrze firmu GISAT.

Chcete-li pravidelně dostávat informace o evropském životním prostředí, registrujte se na webových stránkách EEA, a budete informováni o publikacích, zprávách a novinkách v podobě čtvrtletního zpravodaje z této oblasti.