Evropská agentura pro životní prostředí

Evropská agentura pro životní prostředí (European Environment Agency – EEA) poskytuje spolehlivé a nezávislé informace o životním prostředí. Je nejrozsáhlejším informačním zdrojem pro evropskou veřejnost a pro orgány zapojené do přípravy, přijímání, provádění a vyhodnocování politik v oblasti životního prostředí.

Webové stránky agentury patří k nejobsažnějšímu informačnímu zdroji své kategorie. Jsou zde mimo jiné k dispozici všechny reporty a jiné publikace EEA (nejvyhledávanější položka stránek) stejně jako podkladová data či interaktivní mapy, grafy atd. Webové stránky mají svou verzi v jazycích všech členů, včetně české mutace.

Hlavními klienty instituce jsou orgány Evropské unie: Evropská komise, Evropský parlament a Rada. A také 32 členských států EU. Vedle této ústřední skupiny politických subjektů slouží i ostatním orgánům EU, jako je Evropský hospodářský a sociální výbor a Výbor regionů. Mezi dalšími významnými uživateli informací EEA je i podnikatelská sféra, akademická obec, nevládní organizace a další zástupci občanských struktur.

Česká republika se oficiálně stala členem EEA 1. ledna 2002, vzájemná spolupráce ovšem probíhala již od roku 1993, a to na základě programu mnohonárodní spolupráce Phare, zaměřeného na životní prostředí.

Praktickou koordinací vztahů České republiky s EEA byla pověřena CENIA, která plní úlohu národního kontaktního bodu (National Focal Point, NFP). Z pozice této funkce je zajišťována především spolupráce tzv. národních referenčních center (NRC), kterých v ČR v současnosti pracuje 24. Národní referenční centra jsou složena z odborníků či institucí, kteří pravidelně shromažďují a dodávají údaje o životním prostředí na národní úrovni, nebo mají k dispozici příslušné vědomostní báze týkající se nejrůznějších environmentálních otázek, monitorování nebo modelování. Národní referenční centra jsou zakládána pro konkrétní oblasti životního prostředí, například kvalitu ovzduší, změnu klimatu, kvalitu řek, vznik odpadů, biologickou rozmanitost, energie a mnoho dalších.

Sběr dat, jejich správu a analýzu, stejně jako provádění konkrétních úkolů uvedených ve víceletém pracovním programu (MAWP) a ročních pracovních programech (AWP) zajišťuje 6 Evropských tematických středisek (European Topic Center, ETC) v oblastech:

ETC jsou konsorcia odborných institucí ze zemí EEA, schválené řídící radou EEA na základě výsledků celoevropského výběrového řízení. Fungují jako odborné rozšíření EEA v konkrétních oblastech. V lednu 2006 vyhlásila EEA výběrové řízení na zabezpečení provozu tří tematických středisek (ETC) pro vodu, ovzduší a klimatickou změnu, krajinný kryt a prostorové analýzy pro období 2007 až 2010. Ve výběrovém řízení uspěla CENIA jako vedoucí organizace konsorcia zabezpečujícího Evropské tematické středisko pro vodu. Stala se tak historicky první institucí z nových členských zemí EU, která se stala vedoucí organizací ETC pro EEA. Dále ve výběrovém řízení uspěl Český hydrometeorologický ústav jako partnerská organizace v Evropském tematické středisku pro ovzduší a klimatickou změnu a GISAT jako partnerská organizace v ETC krajinný kryt a prostorové analýzy.

Chcete-li pravidelně dostávat informace o evropském životním prostředí, po registraci na webových stránkách EEA budete informováni o publikacích, zprávách a novinkách v podobě čtvrtletního zpravodaje z této oblasti.