REACH

Nařízení č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek a o zřízení Evropské agentury pro chemické látky (ECHA), pro které se vžila zkratka REACH (registrace, evaluace a autorizace chemických látek) schválil Evropský parlament dne 18. prosince 2006. Nařízení č. 1907/2006 nabylo účinnosti 1. 6. 2007. Účelem nařízení je především zajistit účinné fungování společného trhu pro chemické látky a ochranu lidského zdraví a životního prostředí před nežádoucími účinky chemických látek. Technické, vědecké a administrativní aspekty systému REACH řídí Evropská agentura pro chemické látky.

Nařízení se vztahuje na látky, které jsou vyráběné nebo dovážené v množství od jedné tuny za rok. Výrobci, dovozci a následní uživatelé látek samotných nebo obsažených v přípravcích a v předmětech musí po zpracování předepsané zprávy o chemické bezpečnosti a vyhodnocení míry rizika požádat o jejich registraci u Evropské agentury pro chemické látky, která posoudí správnost a úplnost předložených dokladů, včetně rizik spojených s jejich používáním. Zanedbání registrace znamená, že látka nemůže být v členských zemích EU vyráběna a nemůže být do těchto zemí dovážena. K zajištění vysoké úrovně ochrany lidského zdraví a životního prostředí je věnována velká pozornost látkám mimořádně nebezpečným, jako jsou například látky karcinogenní, mutagenní, toxické pro reprodukci atd., jejichž použití může být omezováno a je vyžadována jejich náhrada bezpečnějšími alternativními látkami nebo technologiemi.

Česká informační agentura životního prostředí (CENIA) zajišťuje na základě pověření Ministerstva životního prostředí provoz Národního informačního centra (helpdesku) ve spojení s problematikou REACH.