CLP

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008, ze dne 16. prosince 2008, o klasifikaci, označování a balení látek a směsí, o změně a zrušení směrnic 67/548/EHS a 1999/45/ES a o změně nařízení (ES) č. 1907/2006 (nařízení CLP) bylo přijato Evropským parlamentem a Radou v prosinci 2008. Nařízení CLP vstoupilo v platnost dne 20. 1. 2009.

Účelem nařízení CLP je zajistit vysokou úroveň ochrany lidského zdraví a životního prostředí a volný pohyb chemických látek, směsí a některých specifických předmětů. Toho lze dosáhnout:

  • vytvořením jednotného systému klasifikace látek a směsí a pravidel označování a balení nebezpečných látek a směsí,
  • uložením povinnosti výrobcům, dovozcům a následným uživatelům klasifikovat látky a směsi uváděné na trh, dodavatelům označovat a balit látky a směsi uváděné na trh a výrobcům, výrobcům předmětů a dovozcům klasifikovat látky, které nejsou uváděny na trh a které podléhají registraci nebo oznámení podle nařízení (ES) č. 1907/2006 (nařízení REACH),
  • uložením povinnosti výrobcům a dovozcům látek oznámit Evropské agentuře pro chemické látky ty klasifikace a prvky označení, které nebyly předloženy v rámci registrace dle nařízení REACH
  • stanovením seznamu látek s jejich harmonizovanými klasifikacemi a prvky označení na úrovni Společenství,
  • stanovením seznamu klasifikací a označení látek.

Česká informační agentura životního prostředí (CENIA) zajišťuje na základě pověření Ministerstva životního prostředí provoz Národního informačního centra (helpdesku) ve spojení s problematikou CLP.