INSPIRE

INSPIRE (Infrastructure for Spatial Information in Europe) je iniciativa vycházející z evropské směrnice 2007/2/ES, na jejímž základě vzniká v letech 2009-2020 infrastruktura po prostorové informace v Evropském společenství sloužící pro podpory politik životního prostředí. Jako součást evropské infrastruktury funguje i infrastruktura národní daná zákonem č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí. Jedním z nástrojů pro její prezentaci je Národní geoportál INSPIRE. Ve vztahu k EU plní CENIA roli národního kontaktního místa pro INSPIRE a zastupuje ČR v expertních pracovních skupinách pro implementaci INSPIRE při Evropské komisi.

Implementace požadavků směrnice INSPIRE, respektive zákona 123/1998 Sb., zahrnuje pět základních oblastí, které je nutné postupně v letech 2009-2020 uvést do souladu. Těmito oblastmi jsou metadata, data, síťové služby, sdílení dat a pravidelný monitoring a reporting; toto vše k datům, která spadají pod jedno nebo více témat z tří příloh směrnice INSPIRE. Data jsou zpravidla v držení orgánů veřejné správy nebo jimi zřízených organizací. CENIA v letech 2010-2012 vybudovala Národní geoportál INSPIRE jako sadu nástrojů podporující orgány veřejné správy v implementaci požadavků; pomocí geoportálu je zajišťována návaznost na infrastrukturu evropskou. Ke geoportálu poskytuje CENIA kontinuální podporu, zajišťuje jeho chod i veškerou administraci. Požadavky INSPIRE jsou kromě podpory geoportálu konzultovány na individuálních schůzkách, podle potřeb poskytovatelů.

Vytváření funkční infrastruktury není možné bez spolupráce dotčených organizací. K tomuto slouží Koordinační výbor pro INSPIRE (KOVIN), který je zřízen jako poradní orgán ministra životního prostředí. Fungování KOVIN a přípravu materiálů k jednání zajišťuje CENIA. Jednání KOVIN probíhají zpravidla třikrát ročně, mezi jednáními probíhají podle potřeby schůzky technických pracovních skupin, tematicky shodné s pěti základními oblastmi INSPIRE. Vedení těchto pracovních skupin zajišťují, až na výjimku skupiny pro harmonizaci dat, pracovníci CENIA.