Evropská informační a pozorovací síť Eionet

Česká republika je od roku 2002 oficiálním členem Evropské agentury pro životní prostředí (EEA), jejímž úkolem je poskytovat spolehlivé a nezávislé informace a znalosti o životním prostředí a klimatu. EEA je mimo jiné pověřena koordinací Evropské informační a pozorovací sítě pro životní prostředí (Eionet).

Eionet je partnerská síť EEA a jejích členských a spolupracujících zemí. Cílem sítě Eionet je poskytovat včasná a ověřená data, informace a odborné poznatky pro hodnocení stavu životního prostředí, změně klimatu a pro širší otázky udržitelného rozvoje v Evropě, včetně tlaků, které jsou na ně vyvíjeny.

Eionet tvoří samotná EEA, 7 evropských tematických center (ETC) a síť přibližně 400 institucí z 38 členských a spolupracujících zemí působících v národních agenturách pro životní prostředí a v dalších organizacích z této oblasti. Národní sítě tvoří experti z Eionet skupin (EG) a národní kontaktní místo (NFP).

Strategické cíle sítě Eionet

Síť Eionet vychází z dílčích koncepčních prvků:

  • intenzivní spolupráce mezi institucemi na několika úrovních (národní, regionální, evropské, mezinárodní)
  • spolupráce s širokou veřejností, usnadňovaná koordinátorem,
  • odsouhlasený jednotný obsah – data, informace, indikátory, analýzy,
  • sdílená infrastruktura, standardy a nástroje.

Síť Eionet prošla v letech 2021 a 2022 značnou modernizací a s tím spojenou restrukturalizací, která vychází ze Strategie EEA a sítě Eionet na roky 2021-2030. V té se Eionet transformuje do pružnější a inovativnější znalostní sítě. Z původně více konkrétněji zaměřených národních referenčních center (NRC) se staly horizontálně zaměřené Eionet skupiny (EG), došlo také k aktualizaci a úpravě řešených témat u ETC.

CENIA v rámci sítě Eionet plní zásadní roli národního koordinátora – NFP, ale má své zastoupení i ve 3 ETC (ETC pro biodiverzitu a ekosystémy, ETC pro oběhové hospodářství a využívání zdrojů, ETC pro přechod k udržitelnosti) a v několika Eionet skupinách (např. skupina pro znečištění ovzduší, skupina pro oběhové hospodářství, skupina pro půdní systémy, nebo skupina pro hodnocení životního prostředí atd.)

Národní kontaktní místo (NFP) odpovídá za koordinaci sítě expertů Eionet skupin, čímž umožňují propojení odborníků ze státních organizací a dalších subjektů, které se zabývají informacemi o životním prostředí.

Eionet skupiny jsou složeny z odborníků, kteří pravidelně shromažďují a dodávají data o životním prostředí na národní úrovni, nebo disponují příslušnými vědomostními bázemi týkajících se nejrůznějších environmentálních otázek, monitorování nebo modelování. Eionet skupiny jsou zakládány pro jednotlivé oblasti životního prostředí, například biologickou rozmanitost, oběhové hospodářství, půdu, změnu klimatu a další.

Síť EIONET v ČR je v současné době zastoupena ve 13 Eionet skupinách (některé jsou dále tvořeny tematickými podskupinami), které zaštiťuje 19 organizací, a je také zastoupena v 6 ETC zajištěnými 3 organizacemi.