Evropská informační a pozorovací síť Eionet

Česká republika je od roku 2002 oficiálním členem Evropské agentury pro životní prostředí (EEA), jejímž úkolem je poskytovat spolehlivé a nezávislé informace o životním prostředí. EEA je mimo jiné pověřena koordinací Evropské informační a pozorovací sítě pro životní prostředí (Eionet).

Eionet je partnerská síť agentury EEA, jejích členů a zemí, které s EEA spolupracují. Cílem sítě Eionet je poskytovat včasné a ověřené údaje, informace a odborné poznatky pro posuzování stavu životního prostředí v Evropě a tlaků, které jsou na něj vyvíjeny. Eionet tvoří samotná agentura EEA, 6 evropských tematických center (ETC) a síť přibližně 1500 odborníků z 39 zemí působících v národních agenturách pro životní prostředí a v dalších organizacích z této oblasti. Národní sítě tvoří Národní referenční centra (NRC) a národní kontaktní místo (NFP).

Koncepce sítě Eionet vychází z těchto určujících prvků:

  • intenzivní spolupráce mezi institucemi na několika úrovních (národní, regionální, evropské, mezinárodní) a spolupráce s širokou veřejností, usnadňovaná koordinátorem,
  • odsouhlasený jednotný obsah – data, informace, indikátory, analýzy,
  • sdílená infrastruktura, standardy a nástroje.

CENIA v rámci sítě Eionet plní zásadní roli národního koordinátora – NFP, ale má své zastoupení i ve 3 ETC (ETC pro vnitrozemské, pobřežní a mořské vody, ETC pro odpady a materiály v oblasti zelené ekonomiky a ETC o dopadech změny klimatu, zranitelnosti a adaptacích) a několika NRC (např. NRC pro hodnocení stavu životního prostředí, NRC pro komunikaci, NRC pro krajinný pokryv, NRC pro využití území a krajinné plánování atd.).

Národní kontaktní místo (NFP) odpovídá za koordinaci sítě národních referenčních center, čímž umožňují propojení odborníků ze státních organizací a dalších subjektů, které se zabývají informacemi o životním prostředí.

Národní referenční centra (NRC) jsou složena z odborníků, kteří pravidelně shromažďují a dodávají údaje o životním prostředí na národní úrovni, nebo mají k dispozici příslušné vědomostní báze týkající se nejrůznějších environmentálních otázek, monitorování nebo modelování. Národní referenční centra jsou zakládána pro konkrétní oblasti životního prostředí, například kvalitu ovzduší, změnu klimatu, kvalitu řek, vznik odpadů, biologickou rozmanitost, energie a mnoho dalších.

Síť EIONET v ČR je v současné době složena z 24 NRC, které zaštiťuje 12 organizací, a z 6 ETC v 5 organizacích.