Nový projekt CENIA

Laboratoř dálkového průzkumu CENIA zahájila činnost na projektu s názvem Analýza teplotních změn povrchu po provedených ekologických opatřeních.

Projekt spadá pod Program na podporu projektů ke zlepšení stavu životního prostředí hl. m. Prahy pro rok 2020, který byl vyhlášen odborem ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy.

Hlavním cílem projektu je zjištění vlivu ekologických opatření na klimatickou adaptaci dotčených lokalit pomocí dat dálkového průzkumu Země. Je zkoumán především vliv provedených opatření na změny povrchové teploty daných lokalit jak lokálně, tak ve vztahu k vnějšímu okolí.

Účelem projektu je prověřit efektivitu či nedostatky provedených ekologických opatření na území hl. m. Prahy a seznámit veřejnost s důležitostí těchto opatření. Dále vytvořit mapy a podklady pro Magistrát hl. m. Prahy k hodnocení efektivnosti jednotlivých opatření a podpořit tvorbu opatření nových.

Více se o projektu dozvíte zde.