Tisková zpráva k projektu ENHANCE– EMAS as a Nest to Help And Nurture the Circular Economy

CENIA, česká informační agentura životního prostředí již třetím rokem realizuje projekt ENHANCE – EMAS as a Nest to Help And Nurture the Circular Economy, jehož účelem je podpořit oběhové hospodářství a ochranu životního prostředí prostřednictvím programu environmetálního auditu a managementu EMAS. Cílem projektu, jehož se účastní dalších pět partnerů ze čtyř evropských zemí (Itálie, Španělsko, Rakousko a Estonsko), je zavedení opatření zvýhodňující organizace s EMAS ve vybraných oblastech, a odstranit bariéry, které brání většímu rozšíření a celkovému zájmu o EMAS v ČR.

Projekt ENHANCE prošel fází vyhodnocení a výběru opatření na podporu EMAS, které figurují v národních i regionálních politikách všech zúčastněných států. Vybraná opatření byla následně hodnocena stakeholdery (zástupci organizací s EMAS, ověřovateli EMAS, auditory, kontrolními orgány ad.) prostřednictvím dotazníkového šetření. Úkolem CENIA bylo vybrat 5 nejvhodnějších opatření, která byla v rámci analytické fáze identifikována ostatními partnery a která mají největší šanci na přijetí do legislativního prostředí České republiky.

Do Akčního plánu byla zařazena tato opatření:

  1. snížení frekvence inspekcí ČIŽP,
  2. zelené veřejné zakázky,
  3. program finanční podpory pro malé a střední podniky,
  4. dotační program na podporu dobrovolných nástrojů,
  5. vzdělávání úředníků veřejné správy  voblasti dobrovolných nástrojů.

Finálním dokumentem vytvořeným v rámci projektu, kde je Akční plán formálně ukotven, je revidovaný Národní program EMAS. Národní program EMAS byl naposledy aktualizován v roce 2002, a tedy již neodpovídal současným potřebám. Aktualizovaný program byl předložen Ministerstvu životního prostředí, kde podléhá povinné administraci, a očekává se jeho vydání a postupná realizace Akčního plánu.

Více se o projektu dozvíte v přiložené tiskové zprávě.