Nechtěné dědictví po sovětské okupaci Československa

U příležitosti výročí vstupu „spřátelených“ vojsk Varšavské smlouvy na území Československa a následné, více než 20 let trvající sovětské okupace, jsme připravili malý přehled vybraných ekologických škod, které v České republice přetrvávají dodnes. 

Během svého pobytu na našem území využívali sovětští vojáci 73 různě velkých lokalit. Po svém odchodu zde okupanti zanechali (mimo jiné) ekologické škody významného rozsahu. Jedná se zejména o kontaminaci podzemních vod ropnými uhlovodíky, chlorovanými uhlovodíky, ale také polychlorovanými bifenyly, těžkými kovy a dalšími toxickými látkami. Ačkoliv na lokalitách opuštěných sovětskou armádou začaly sanační práce téměř ihned po odchodu okupačních vojsk a na většině postižených míst nezbytná sanace již proběhla, dodnes nejsou veškeré ekologické zátěže způsobené sovětskými vojáky odstraněny. Z údajů v databázi SEKM (Systém evidence kontaminovaných míst) vyplývá, že na území ČR je v důsledku činnosti sovětské armády stále evidováno celkem 158 kontaminovaných míst. Jejich lokalizace je patrná z přiložené mapy.