Statistická ročenka životního prostředí České republiky 2020

Česká informační agentura životního prostředí zpracovala pro Ministerstvo životního prostředí v pořadí již třicátou první publikaci Statistická ročenka životního prostředí České republiky. Tato periodická publikace vychází v souladu se zákonem č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů a se směrnicí Rady EK č. 2003/4/ES ze dne 28. ledna 2003, o přístupu k informacím o životním prostředí. Ročenka podává ucelený pohled na stav životního prostředí v ČR – obsahuje konkrétní data o základních příčinách změn stavu a vývoje životního prostředí a faktorech ovlivňujících tento stav a vývoj, data o stavu složek životního prostředí, některých důsledcích změn a o nástrojích, kterými lze řídit a ovlivňovat politiku tvorby a ochrany životního prostředí.

Stejně jako v minulých ročnících byla v rámci aktuální Ročenky upřesněna, doplněna či nově zařazena vybraná data a informace, a to například v kapitole 3.3.2 Jakost vody (doplnění grafů podílu profilů, kde byl překročen limit normy environmentální kvality-roční průměr pro vybrané látky), 3.4.1 Půda (nahrazení dat k retenční vodní kapacitě půdy za data k infiltrační schopnosti zemědělské půdy), 4 Zdraví a životní prostředí (doplnění informací k předčasným úmrtím vlivem účinků PM10, resp. PM2,5, a dále k populačnímu karcinogennímu riziku pro benzo[a]pyren v hodnocených typech lokalit sídel) či v kapitole 7.2 Názory a postoje veřejnosti (doplnění o názory obyvatel EU k oblastem nejvíce posilujícím evropskou sounáležitost).

Ročenka tvoří společně se Zprávou o životním prostředí České republiky celek, kdy Ročenka obsahuje pouze data a Zpráva na základě těchto dat provádí analýzu stavu a vývoje životního prostředí a jeho zátěží.