Statistická ročenka životního prostředí České republiky 2019

CENIA, česká informační agentura životního prostředí zpracovala pro Ministerstvo životního prostředí jubilejní, v pořadí již třicátou, publikaci Statistická ročenka životního prostředí České republiky. Harmonogram přípravy Ročenky byl dotčen pandemií COVID-19, která ovlivnila procesy získávání a zpracování dat. Ročenka životního prostředí ČR 2019 proto vychází o čtvrt roku později než obvykle.

Tato periodická publikace vychází v souladu se zákonem č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů a se směrnicí Rady EK č. 2003/4/ES ze dne 28. ledna 2003, o přístupu k informacím o životním prostředí. Ročenka podává ucelený pohled na stav životního prostředí v ČR – obsahuje konkrétní data o základních příčinách změn stavu a vývoje životního prostředí a faktorech ovlivňujících tento stav a vývoj, data o stavu složek životního prostředí, některých důsledcích změn a o nástrojích, kterými lze řídit a ovlivňovat politiku tvorby a ochrany životního prostředí.

Stejně jako v minulých ročnících byla v rámci aktuální Ročenky upřesněna, doplněna či nově zařazena vybraná data a informace, a to například v kapitole 2.4.1 Energetika – obecná charakteristika (úprava kategorií zdrojů energie u výroby elektřiny brutto dle druhu zdroje, 3.3.2 Jakost vody (doplnění mapek koncentrace dusíkatých látek a pesticidů v podzemních vodách včetně příslušného komentáře), 3.4.1 Půda (doplnění tabulek a příslušných mapek týkajících se obsahu organických látek v půdách a retenční vodní kapacity půd) či v kapitole 7.2 Názory a postoje veřejnosti (rozšíření kapitoly zejména o postoje veřejnosti k problematice změny klimatu či o priority financování z rozpočtu EU, resp. priority a cíle v rámci Zelené dohody pro Evropu dle názoru občanů).

Ročenka tvoří společně se Zprávou o životním prostředí České republiky 2019 celek, kdy Ročenka obsahuje pouze data, Zpráva na základě těchto dat provádí analýzu stavu a vývoje životního prostředí a jeho zátěží.