Reakce CENIA na závěry auditu NKÚ

Téměř po celý rok 2022 (od 21. února do 2.listopadu) probíhala v České informační agentuře životního prostředí (CENIA) kontrola Nejvyššího kontrolního úřadu (NKÚ). Kontrole byly podrobeny činnosti spojené s přípravou, čerpáním a změnami rozpočtu, s účelností a hospodárností při nákupu vybraných služeb a při pořízení majetku a s nastavením vnitřního kontrolního systému. NKÚ dne 25.9.2023 zveřejnil tiskovou zprávu, která CENIA vytýká zejména nedostatečné zvážení využití vnitřních kapacit. Se závěry uvedené v tiskové zprávě se CENIA neztotožňuje, naopak v rámci auditu NKÚ organizace vytýkané okolnosti náležitě vysvětlila a řádně doložila oprávněnost využitých postupů.

Tisková zpráva NKÚ zmiňuje nedostatečné využití vnitřních kapacit organizace a nedostatečné zvážení jiných variant řešení projektu Národní inventarizace kontaminovaných míst – 2. etapa (NIKM II). S těmito závěry CENIA nesouhlasí, naopak konstatuje, že při výběru dodavatele pro projekt NIKM II postupovala transparentně a v souladu s právními předpisy a zároveň zajistila nejhospodárnější řešení následně provedené veřejné zakázky na tento projekt a stanovený parametr projektu, kterým byl počet záznamů hodnocených lokalit, splnila.

Vzhledem k tomu rozporu připravila CENIA podrobné vyjádření k jednotlivým bodům Kontrolního závěru z kontrolní akce 22/05 Peněžní prostředky státního rozpočtu poskytované státním příspěvkovým organizacím, který naleznete v příloze.

Cílem projektu Národní inventarizace kontaminovaných míst – 2. etapa (NIKM II) bylo co nejúplnější podchycení a základní zhodnocení kontaminovaných a potenciálně kontaminovaných míst na území celé České republiky.
CENIA v rámci schválených parametrů hospodaření maximálně využila vnitřních kapacit, když v počáteční fázi projektu identifikovala lokality, u nichž existoval předpoklad, že by mohly být kontaminované. Každou z 30 244 lokalit bylo nutné následně osobně ověřit přímo v terénu a zhodnotit, zda se jedná o kontaminované místo a určit další postup a naléhavost řešení podle toho, jaké riziko nebo potenciální riziko představuje lokalita pro lidské zdraví a životní prostředí v kontextu s konkrétními místními podmínkami.

CENIA v době řešení projektu nedisponovala potřebným počtem zaměstnanců pro ověření všech vstupních lokalit, ani příslušnou odborností nutnou pro jejich zhodnocení dle výše uvedených parametrů. Navýšení počtu zaměstnanců a zajištění potřebné odbornosti přímo v CENIA nebylo vzhledem ke specifickým parametrům projektu reálné. Proto CENIA nepřistoupila k finančnímu rozboru tohoto kroku a inventarizace potenciálně kontaminovaných míst in situ byla zajištěna subdodavatelsky, přičemž dodavatelská část projektu NIKM byla řešena formou VZ, aby byla zajištěna její maximální ekonomická výhodnost. Dodavatelem externích služeb se na základě VZ stalo konsorcium 3 firem, což dokládá značný rozsah, náročnost zpracování a vysoké nároky na potřebnou odbornost a zároveň potvrzuje nereálnost zajištění prací vlastními kapacitami organizace.

Realizací projektu došlo ke zvýšení připravenosti na průzkum a sanace starých ekologických zátěží. Poznáním stavu znečištění životního prostředí prostřednictvím důkladného zmapování a inventarizování kontaminovaných míst v ČR inventarizační projekt přispěje ke zlepšení stavu životního prostředí, omezení rizik kontaminace ze starých ekologických zátěží vůči zdraví obyvatel a životnímu prostředí, k lepšímu územnímu plánování a celkově k udržitelnému rozvoji.

V rámci Kontroly NKÚ byla hodnocena účelnost projektu NIKM II. Výsledkem bylo zjištění, že všechny parametry byly splněny, čímž byla naplněna i účelnost projektu.