Role CENIA v procesu IPPC

CENIA, česká informační agentura životního prostředí se mimo jiné zabývá posudkovou činností v oblasti integrované prevence a omezování znečištění (IPPC). Podílí se na koordinaci a sjednocování procesu IPPC v České republice a na výměně informací o nejlepších dostupných technikách v rámci České republiky a zemí Evropské unie.

CENIA má v procesu IPPC v České republice 2 zásadní role:

  • poskytuje odbornou podporu výkonu státní správy v oblasti IPPC,
  • vykonává činnost odborně způsobilé osoby (OZO) dle zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci

Odbornou podporou se rozumí zpracování stanovisek v rámci odborné podpory výkonu státní správy v oblasti integrované prevence a v poslední době zejména zpracování vyjádření k přezkumům organizovaným podle zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci.

V rámci činnosti odborně způsobilé osoby (OZO) zpracovává CENIA vyjádření k žádostem o vydání integrovaného povolení a jejich změnám. Jejich nedílnou součástí je kromě návrhu závazných podmínek provozu zařízení zejména porovnání souladu provozovaného zařízení s nejlepšími dostupnými technikami (BAT), které vycházejí z evropských referenčních dokumentů o nejlepších dostupných technikách (BREF). Nejlepší dostupné techniky jsou definovány jako nejúčinnější a nejpokročilejší stadium vývoje technologií a činností a způsobů jejich provozování, které ukazují praktickou vhodnost určitých technik jako základu pro stanovení emisních limitů a dalších závazných podmínek provozu zařízení, jejichž smyslem je předejít vzniku emisí, nebo pokud to není možné, omezit emise a jejich nepříznivé dopady na životní prostředí jako celek a zároveň umožňují zavedení v příslušném průmyslovém odvětví za ekonomicky a technicky přijatelných podmínek.

O problematice integrované prevence a činnosti CENIA v této oblasti se dozvíte více v příslušné kapitole letošní výroční zprávy.