Integrovaná prevence a omezování znečištění (IPPC)

Integrovaná prevence a omezování znečištění (Integrated Pollution Prevention and Control – IPPC) je soubor opatření pro regulaci vybraných průmyslových a zemědělských činností zaměřených na omezování znečištění, na snižování emisí do ovzduší, vody a půdy, na omezování vzniku odpadů a na jejich využívání, s cílem dosáhnout vysokou celkovou úroveň ochrany životního prostředí. Technická úroveň průmyslových a zemědělských zařízení je porovnávána s nejlepšími dostupnými technikami – BAT (Best Available Techniques). Ty jsou začleněny do evropských referenčních dokumentů o nejlepších dostupných technikách (BREF), které jsou pro jednotlivé obory zpracovávány a vydávány odbornými institucemi Evropské komise se zastoupením všech členských států.

Proces integrované prevence a omezování znečištění byl implementován do právního řádu České republiky 1. ledna 2003, kdy nabyl účinnosti zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci). Dne 19. března 2013 vyšel ve Sbírce zákonů zákon č. 69/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 76/2002 Sb., který již zohledňuje požadavky Směrnice EP a Rady č. 2010/75/EU, o průmyslových emisích (integrované prevenci a omezování znečištění).

Cíle a principy

  • zabránit zvyšování znečišťování životního prostředí používáním preventivních a nápravných opatření,
  • zamezit přenosu znečištění z jedné složky životního prostředí do druhé,
  • efektivně využívat suroviny, materiály a energii,
  • předcházet vzniku odpadů a zabezpečit jejich opětovné využití,
  • přijímat opatření nezbytná k předcházení haváriím a omezovat jejich případné následky,
  • snižovat administrativní náročnost pro podniky vydáním jednoho integrovaného povolení,
  • vyjednávat individuální podmínky povolení pro jednotlivé provozovatele,
  • zabezpečovat transparentnost správního řízení při vydávání integrovaného povolení vůči veřejnosti, možnost zapojení veřejnosti do rozhodovacího procesu.