Oddělení odpadového a oběhového hospodářství

Dalším z odborných útvarů CENIA, české informační agentury životního prostředí, které vám v průběhu léta představujeme, je oddělení odpadového a oběhového hospodářství. Oddělení působí v oblastech odpadového hospodářství, obalů a odpadů z obalů, zpětného odběru vybraných výrobků a oběhového hospodářství.

Hlavní činností oddělení je sběr, verifikace, správa a hodnocení dat z oblasti odpadového a oběhového hospodářství. Na oddělení je provozován Informační systém odpadového hospodářství (ISOH) a na něj navazující systémy a databáze jednotlivých odpadových a oběhových toků.

Činnost oddělení se profiluje v těchto oblastech:

  • Informační systém odpadového hospodářství (ISOH) – ucelený elektronizovaný informační systém, který slouží pro rozhodovací, kontrolní a statistické potřeby řízení odpadového hospodářství ČR. Data jsou dostupná v podrobné podobě orgánům státní správy a v agregované podobě veřejnosti.
  • Modul Autovraky (MA ISOH) – on-line informační systém pro evidenci vybraných autovraků, vycházející z požadavků vyhlášky č. 352/2008 Sb., o podrobnostech nakládání s autovraky v platném znění.
  • Evidence zařízení obsahujících PCB a POP´s – databáze zařízení s obsahem PCB registrovaných podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů (zákon o odpadech), a s obsahem perzistentních organických znečišťujících látek v rozsahu stanoveném vyhláškou č. 384/2001 Sb., o nakládání s PCB.
  • Obaly a odpady z obalů – oddělení poskytuje odbornou a informační podporu pro komplexní řešení problematiky obalů a obalových odpadů v souladu s obecně uznávanou hierarchií nakládání s odpady.
  • Zpětný odběr výrobků – oddělení poskytuje odbornou a informační podporu pro komplexní řešení problematiky zpětného odběru výrobků s ukončenou životností v souladu s platnými předpisy odpadové legislativy. Jedná se o zpětný odběr elektrozařízení a elektroodpadu, zpětný odběr baterií a akumulátorů a zpětný odběr pneumatik.

V rámci projektové činnosti, vědy, výzkumu a mezinárodní spolupráce pracovníci oddělení rozvíjí metodické přístupy v oblasti hodnocení odpadového a oběhového hospodářství.

Oddělení se podílí na tvorbě vědeckých, odborných i popularizačních výstupů z oblasti odpadového a oběhového hospodářství.

Rozhovor s Jiřím Valtou, vedoucím oddělení, najdete zde.