EIA a SEA

Posuzování vlivů  a koncepcí na životní prostředíEnvironmental Impact Assessment (EIA) a Strategic Environmetal Assessment (SEA) je v České republice upraveno zákonem č. 100/2001 Sb.

Smyslem procesu je zjistit, popsat a komplexně vyhodnotit vlivy posuzovaných záměrů a koncepcí na životní prostředí a veřejné zdraví ve všech rozhodujících souvislostech. Cílem je zmírnění nepříznivých vlivů realizace záměrů na životní prostředí.

V rámci procesu EIA jsou posuzovány stavby, činnosti a technologie uvedené v příloze č. 1 výše zmíněného zákona. Proces EIA probíhá vždy dříve, než jsou záměry povoleny a než se započne s jejich vlastní realizací. Po novele stavebního zákona může proces EIA probíhat společně s územním a stavebním řízením.

V rámci procesu SEA jsou posuzovány koncepce uvedené v § 3 písm. b) a § 10a odst. 1) zákona. Proces SEA provádí posuzování koncepcí na úrovni celostátní (rozvojové koncepce a programy), regionální (územní plány velkých územních celků) a místní (územní plány obcí).

Role CENIA v povolovacím procesu:

  • příprava, organizace a realizace zkoušek odborné způsobilosti k posuzování vlivů na životní prostředí podle vyhlášky Ministerstva životního prostředí č. 453/2017 Sb.,
  • provoz a vývoj Informačního systému EIA o záměrech dle zákona č. 100/2001 Sb.,
  • provoz a vývoj Informačního systému SEA o koncepcích posuzovaných dle zákona č. 100/2001 Sb.,
  • provoz statické databáze Informačního systému EIA o aktivitách posuzovaných dle zákona č. 244/1992 Sb.,
  • zpracování výstupů z informačních systémů podle různých kritérií pro účely statistické ročenky, zpráv pro Ministerstvo životního prostředí, pro státní a veřejnou správu, odbornou i ostatní veřejnost.