Informační systémy EIA a SEA

Informační systém EIA je určen pro potřeby úřadů, které organizačně zajišťují proces posuzování vlivů na životní prostředí. Slouží k vedení evidence posuzovaných záměrů a ke zveřejňování dokumentů souvisejících s procesem posuzování vlivů na životní prostředí tak, jak ukládá zákon č. 100/2001 Sb.,   posuzování vlivů na životní prostředí.

Součástí informačního systému EIA je přehled záměrů mimo území ČR, podlimitní záměry, přehled držitelů autorizace pro zpracování dokumentace a posudku, držitelů autorizace pro hodnocení vlivů na soustavu Natura 2000, přehled legislativy vztahující se k procesu posuzování včetně výkladů a sdělení (především metodické pokyny Ministerstva životního prostředí), seznamu dotčených EVL a ptačích oblastí atd.

Informační systém SEA je určen pro potřeby úřadů vykonávajících funkci příslušného úřadu dle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí v oblasti SEA. Slouží k vedení evidence posuzovaných koncepcí (úroveň celostátní), zásad územního rozvoje (úroveň regionální) a územní plány obcí (úroveň místní) a ke zveřejňování dokumentů pořízených v průběhu procesu posuzování koncepcí tak, jak ukládá zákon.

Součástí informačního systému SEA je dále mezistátní posuzování, přehled držitelů autorizace pro zpracování dokumentace a posudku, držitelů autorizace pro hodnocení vlivů na soustavu Natura 2000, přehled legislativy vztahující se k procesu posuzování včetně výkladů a sdělení (především metodické pokyny Ministerstva životního prostředí) atd.

Informační systémy EIA (databáze záměrů) a SEA (databáze koncepcí) jsou centrální pro celou ČR a všechny příslušné úřady sem vkládají povinně zveřejňované dokumenty. IS EIA/SEA tak umožňují veřejnosti sledovat průběh procesu posuzování záměrů a koncepcí. Informace o probíhajících procesech jsou rovněž zveřejňovány na úředních deskách dotčených územně samosprávných celků (krajské úřady, obecní úřady), v místních periodikách a na internetu.

Pozn.: Informační systém o záměrech posuzovaných dle zákona č. 244/1992 Sb. (PDF, 107 kB) slouží k vedení evidence záměrů, jejichž posuzování bylo zahájeno před účinností zákona č. 100/2001 Sb. Provoz tohoto systému bude zajišťován i nadále, neboť posouzení zahájená před účinností zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, se dokončí podle zákona č. 244/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.