Ohlašování do ISPOP v roce 2023

V prvním čtvrtletí každého roku probíhá tzv. ohlašovací období, do nějž spadá značná většina legislativních termínů pro ohlášení vybraných povinností z oblasti životního prostředí za uplynulý rok, které se plní prostřednictvím Integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností ISPOP. Začíná vždy na začátku roku s nasazením aktuální verze systému, která obsahuje nejnovější verze ohlašovacích formulářů a jeho součástí jsou termíny:

 • 31. leden vybrané povinnosti v oblasti ochrany vod
 • 15. únor vybrané povinnosti v oblasti obalů a vod (poplatková hlášení)
 • 28. únor vybrané povinnosti v oblasti odpadů
 • 31. březen vybrané povinnosti v oblasti ovzduší, IRZ a odpadů (roční zprávy)

V roce 2023 bylo za celkem 27 ohlašovacích povinností, které musí povinné subjekty zasílat do ISPOP, přijato více než 156 tisíc hlášení (156 619), z toho bylo 98,9 % hlášení validních (byl dodržen datový standard a hlášení nevykazovala žádné validační chyby).

Odpady – hlášení o produkci a nakládání s odpady
Co do počtu přijatých hlášení je největší ohlašovací povinností hlášení o produkci a nakládání s odpady. Nejexponovanější období z pohledu zátěže systému je pak před 28. únorem, tedy před koncem termínu pro ohlášení v oblasti odpadů. Dne 27.2.2023 bylo zasláno prostřednictvím ISPOP 8 304 těchto hlášení. Celkem k termínu 28.2.2023 ohlásilo 87 490 ohlašovacích jednotek odpadů (hlášení za sídlo nebo provozovnu). V rámci zákona o odpadech (zákon č. 541/2020 Sb.) se limity pro podání hlášení již pro ohlašování za rok 2021, tak i za rok 2022 pro povinné subjekty (původce odpadů) zvýšily z původních 100 kg na 600 kg nebezpečných odpadů, ubylo tak povinných subjektů.

Vody
V oblasti ochrany vod bylo přijato více než 28 tisíc hlášení – z nichž část jsou bilanční formuláře, jejichž data zpracovávají příslušné podniky povodí a část jsou poplatková hlášení (přiznání za vypouštění odpadních vod do vod povrchových a přiznání za odebrané množství podzemní vody).

Ovzduší a IRZ
V oblasti ochrany ovzduší přijal ISPOP hlášení souhrnné provozní evidence za více než 17 tisíc provozoven a přes 700 poplatkových přiznání.

V rámci činnosti odborně způsobilých osob, které provádějí kontroly kotlů u provozovatelů spalovacích stacionárních zdrojů do 300 kW bylo prostřednictvím ISPOP zasláno více než 5 tisíc hlášení o provedených kontrolách kotlů.

V agendě IRZ (Integrovaného registru znečišťování) systém přijal více než 2,5 tisíc hlášení, z toho více než 900 provozoven ohlásilo činnosti E-PRTR dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 166/2006 ze dne 18.ledna 2006, kterým se zřizuje evropský registr úniků a přenosů znečišťujících látek.

Zbylá hlášení byla do systému zaslána za ohlašovací povinnosti ročních zpráv odpadů, autovraků, elektroodpadů, poplatků za ukládání odpadů na skládku, obalů, regulovaných látek a fluorovaných skleníkových plynů. Kompletní přehled ohlašovacích povinností je k dispozici na webových stránkách ISPOP.

Technická podpora
Česká informační agentura životního prostředí prostřednictvím oddělení správy informačních systémů zajišťovala během ohlašovacího období mimo jiné písemnou a telefonickou podporu. Přes 80 % písemných dotazů bylo odbaveno do jednoho dne od jejich položení a přes 80 % telefonických dotazů bylo přepojeno na operátora do jedné minuty. Počet odbavených uživatelských dotazů byl v následujíc struktuře:

 • Celkový počet písemných dotazů – 1461
  • z toho vyřešeno do 1 hodiny – 677
  • z toho vyřešeno do 1 dne – 507
 • Celkový počet vyřízených telefonických dotazů – 2316
 • Maximální počet operátorů (v jeden den) – 8