Evropská agentura pro životní prostředí vyhlašuje fotosoutěž na téma změna klimatu, její dopady a řešení „Climate Change PIX“

Naše klima se mění. Možná si to neuvědomujeme, nicméně změna klimatu, a vše, co s sebou přináší, se týká nás všech – ovlivňuje naši společnost a životní prostředí. Evropská agentura pro životní prostředí (EEA) vás proto zve k účasti na fotografické soutěži Climate Change PIX, jejímž cílem je zachytit, jaký je váš pohled na měnící se klima a co pro vás znamená žít v měnícím se klimatu.

Sucha, povodně, sesuvy půdy a požáry jsou stále častější a intenzivnější. Podle vědeckých závěrů jsou způsobeny skleníkovými plyny uvolňovanými do atmosféry lidskou činností, zejména spalováním fosilních paliv a změnami ve využívání půdy. Abychom zmírnili nepříznivé dopady změny klimatu, musíme podstatně snížit globální emise skleníkových plynů a zároveň se adaptovat na nový způsob života v měnícím se klimatu.

Fotosoutěž Climate Change PIX reflektuje problematiku změny klimatu a zaměřuje se na 4 kategorie v rámci 2 dílčích témat:

 • Dopady změny klimatu:

Změna klimatu ovlivňuje naše zdraví, životní prostředí a ekonomiku. Některé z dopadů jsou viditelné a dramatické – například destrukce domovů po ničivé povodni, sesuvu půdy nebo požáru. Jiné dopady jsou méně viditelné a ovlivňují některé skupiny obyvatel a oblasti světa více než ostatní. Například starší lidé jsou náchylnější k vlnám veder nebo jižní Evropa je náchylnější k suchu. Dopady změny klimatu, kolísání mezi vlhčími a sušším obdobími také ovlivňují schopnost mnoha druhů přežít v nových či měnících se podmínkách. Změna klimatu tak má dopad na mnoho socioekonomických sektorů a jejich odvětví, včetně zemědělství, lesnictví, výroby energie, cestovního ruchu a infrastruktury. Dopady na ekonomiku a zaměstnanost se mohou lišit, ať už z důvodu změny rybích stanovišť a jejich migračních tras, změny výnosů plodin nebo změny ve výrobě energie v důsledku měnících se úhrnů srážek.

Ukažte, jak změna klimatu ovlivnila váš život a okolí v těchto dvou kategoriích:

1. Dopady na přírodu
Jak změna klimatu ovlivňuje naše životní prostředí? Pozorujete, jak ovlivnila ovzduší, půdu, vodu a život ve volné přírodě?

2. Dopady na společnost
Jak změna klimatu ovlivňuje naši společnost? Dokážete zachytit její dopady na lidské zdraví, životní styl, infrastrukturu a ekonomiku?

 • Řešení změny klimatu:

Změna klimatu může být jedním z nejsložitějších problémů, kterým dnes čelíme. Existují však řešení, jak snížit naši uhlíkovou stopu a chránit se před změnou klimatu. Kromě pokroku v oblasti infrastruktury a technologií mnozí z nás upravují svůj životní styl a učí se vypořádat se s některými dopady, například s extrémními teplotami. Ukažte, co jednotlivec, komunita, město nebo země nebo ekonomický sektor (např. doprava, lesnictví, zemědělství) dělají, aby zastavily, zpomalily nebo se přizpůsobily změně klimatu, a to v těchto dvou kategoriích:

3. Celospolečenská řešení v oblasti změny klimatu
Jaké kroky podnikají místní komunity, města i celoevropské iniciativy ke snížení uhlíkové stopy a jak se přizpůsobují změně klimatu? Budují novou městskou infrastrukturu (cyklostezky na území města) nebo přijímají přírodě blízká řešení (např. výsadbou stromů podél vodních toků ve městě, zvyšování zelených ploch pro zachycení dešťové vody nebo snížení dopadů sucha ve městě)?

4. Individuální řešení v oblasti změny klimatu
Jak lidé ve vašem okolí nalézají nízkouhlíkový životní styl a realizují kroky vedoucí k vyrovnání se s dopady změny klimatu (mění své stravovací a cestovní návyky, adaptují své domovy)?

Pravidla soutěže:

 • Soutěže se mohou zúčastnit občané členských zemí EU27, a dále zemí Islandu, Lichtenštejnska, Norska, Švýcarska a Turecka; a také občané spolupracujících zemí západního Balkánu: Severní Makedonie, Albánie, Kosova, Černé Hory, Srbska a Bosny a Hercegoviny. Fotografie přihlášené do soutěže musí být pořízeny ve výše uvedených zemích.
 • Minimální věk účastníků je 18 let.
 • Každý soutěžící může přihlásit maximálně 5 příspěvků, ke kterým má plná autorská práva. Přihlášená fotografie musí splňovat kritéria soutěže:
  • minimální rozlišení 2000 pixelů pro dlouhou stranu fotografie, nejlépe více než 4960 pixelů,
  • fotografie musí být doplněna krátkým textem a odeslána prostřednictvím soutěžního formuláře, soutěžní formulář je nutné vyplnit pro každou soutěžní fotografii vzhledem k tomu, že každý příspěvek je zpracováván samostatně,
  • odesláním příspěvku každý soutěžící souhlasí s přijetím soutěžních pravidel a podmínek.

Ceny:

 • Vítěz každé ze čtyř soutěžních kategorií obdrží finanční ocenění ve výši 1 000 EUR.
 • EEA udělí rovněž zvláštní Cenu pro mládež, a to za nejlepší fotografii zaslanou mladým člověkem (narození mezi roky 1997–2003), kterou ocení částkou 500 EUR.
 • Na základě on-line hlasování o vítězných fotografiích bude také udělena Cena veřejnosti, která bude rovněž ohodnocena částkou 500 EUR.

Harmonogram:

 • Termín pro zasílání fotografií: 1. 8. 2021
 • Otevření veřejného hlasování: 1. 9. 2021
 • Uzavření veřejného hlasování: 15. 9. 2021
 • Vyhlášení vítězů: 20. 9. 2021

Všechny vítězné fotografie se mohou objevit v budoucích digitálních a tiskových materiálech EEA a jejích partnerů. Autorské právo fotografií zaslaných do této soutěže však zůstává příslušnému účastníkovi soutěže. Každý účastník však uděluje EEA a jejím partnerům právo používat zaslané fotografie ve svých výstupech, za podmínky uvedení majitele autorských práv.

Více informací o soutěži, včetně pravidel a informací o tématech, naleznete na stránkách fotosoutěže Climate Change PIX. V případě dotazů pište na competitions@eea.europa.eu.