Program konference Životní prostředí – prostředí pro život 2023

1. den konference čtvrtek 2. listopadu 2023

8:00 – 9:00 Registrace účastníků

9:00 – 9:40 Zahájení konference

Úvodní slovo k projektu CEVOOH. Miroslav Havránek. CENIA, COŽP UK. (prezentace zde)

Programy na podporu VaVaI – Prostředí pro život (2) a SIGMA. Kamila Vávrová. TA ČR. (prezentace zde)

Úvodní slovo. Daniel Hájek. MŽP.

 

9:40 – 11:40 Přednášková sekce: ODPADY (1. část)

ParaBAT – nástroj hodnocení environmentálních dopadů zdrojů a implementace inovativních technologií nad rámec BAT/BREF. Monika Vitvarová. VŠCHT Praha. (prezentace zde)

Implementace nástroje ParaBAT – případová studie vybraných technologií pro snižování emisí uhlíku v podmínkách ČR – energetika a výroba železa a oceli. Monika Vitvarová. VŠCHT Praha. (prezentace zde)

Využití potravinových odpadů a možné technologie jejich zpracování. Jiří Sobek. ÚCHP AV ČR, v. v. i. (prezentace zde)

Sběr, zpracování a znovuvyužití bioodpadů v městech a obcích – příklady dobré praxe a výzvy do budoucna. Miloš Rozkošný. VÚV TGM, v. v. i. Brno. (prezentace zde)

Využití ekodesignu při tvorbě inovovaných obalů. Jan Kulhánek, Jan Pešta. VŠCHT Praha. (prezentace zde)

Ekodesign ve vzdělávání. Jiří Dlouhý. COŽP UK. (prezentace zde)

 

11:40 – 12:40 oběd

 

12:40 – 14:00 Přednášková sekce: ODPADY (2. část)

Využitelnost stavebních a demoličních odpadů a škváry ze spaloven KO pro stavební materiály. Miroslav Škopán, Vít Černý. VUT Brno. (prezentace zde)

Stanovení toxicity textilních odpadů. Anastasia Shtukaturova. ÚCHP AV ČR, v. v. i. (prezentace zde)

Tvorba PD ISOH a nástroj REVEDATO. Radovan Šomplák. VUT Brno. (prezentace zde

Výpočet indikátoru míra cyklického využívání materiálů. Jan Kovanda. COŽP UK. (prezentace zde)

 

14:00 – 14:40 Přednášková sekce: KONTAMINACE PROSTŘEDÍ, VODA (1. část)

Negativní dopady mikroplastů na životní prostředí. Tomáš Cajthaml. ÚŽP UK. (prezentace zde)

In-situ chemická oxidace a její použití při nápravě ekologických zátěží. Martin Kubal. VŠCHT Praha. (prezentace zde)

 

14:40 – 15:00 přestávka

 

15:00 – 15:40 Přednášková sekce: KONTAMINACE PROSTŘEDÍ, VODA (2. část)

Výskyt látek PFAS v komunálních a průmyslových odpadních vodách. Miroslav Váňa. VÚV TGM, v. v. i. (prezentace zde)

Vliv čistíren odpadních vod na řeky – co když bude sucho? Josef K. Fuksa. VÚV TGM, v. v. i. (prezentace zde)

 

15:40 – 17:00 Přednášková sekce: DPZ, BEZPEČNOST, ZDRAVOTNÍ RIZIKA

Aktuální trendy v oblasti prevence závažných havárií. Aleš Bernatík. VŠB – TUO. (prezentace zde)

Vnímání rizik vystavení chemickým látkám a jejich regulace se zaměřením na zdravotní rizika nízké porodní hmotnosti. Iva Zvěřinová, Milan Ščasný. COŽP UK. (prezentace zde)

Monitoring kontaminovaných míst metodami DPZ. Mojmír Polák. CENIA. (prezentace zde)

Určování spektrálních charakteristik z distančních dat. Jiří Kvapil. CENIA. (prezentace zde)

 

17:00 – 17:10 Zakončení 1. dne konference

Miroslav Havránek. CENIA, COŽP UK.

 


2. den konference pátek 3. listopadu

8:00 – 9:00 Registrace účastníků

9:00 – 9:20 Zahájení 2. dne konference

Úvodní slovo. Rut Bízková. Konzultantka/předsedkyně správní rady ISFOR z.ú., institutu pro Společnost 4.0. (prezentace zde)

 

9:20 – 10:40 Přednášková sekce: KLIMA, VODA 

První výsledky odhadu vývoje změny klimatu v ČR – projekt PERUN. Veronika Šustková. ČHMÚ. (prezentace zde)

Budoucí změny ve sněhové pokrývce v Česku a jejich vliv na sezónní odtok a nízké průtoky. Michal Jeníček. Univerzita Karlova. (prezentace zde)

Rybníky – klenoty, které se již netřpytí. Petr Musil. ČZU. (prezentace zde)

Vliv zemědělství na kvalitu povrchových vod. Silvie Semerádová. VÚV TGM, v. v. i. (prezentace zde)

 

10:40 – 11:00 přestávka

 

11:00 – 12:20 Přednášková sekce: PŮDA, GEOLOGIE

Výzkum kritických nerostných surovin. Michal Poňavič. ČGS. (prezentace zde)

Geohazardy – Poddolovaná území. Radomír Grygar. ČGS. (prezentace zde)

Eroze zemědělské půdy – potenciální zdroj znečištění vody. Barbora Jáchymová. ČVUT. (prezentace zde)

Dynamika vlastností zemědělských půd JmK a degradace erozí. Jakub Houška. VÚKOZ, v. v. i. (prezentace zde)

 

12:20 – 13:20 Oběd a posterová sekce

Možnosti sledování požárů v Evropském regionu pomocí služeb EFFIS a Sentinel Hub. Martin Kůra, Lucie Bursová. CENIA.

Definování a hodnocení ploch rozhodných pro dotaci strategických zdrojů podzemních vod s ohledem na jejich ochranu a stabilizaci. David Honek a kol. VÚV TGM, v. v. i. 

Příprava projektu rozvojové spolupráce “Gruzie 2024”. Martin Dostalík, Jan Jelének. ČGS.

Monitoring aktivních a uzavřených skládek komunálních odpadů pomocí dat dálkového průzkumu Země. Olga Brovkina a kol. CZECHGLOBE.

Analýza dlouhodobých časoprostorových změn mokřadů – případová studie z České republiky 1842-2017. Vít Toman. ČZU.

Předběžné výsledky scénářů změny klimatu pro území České republiky za použití modelu ALADIN-Climate/CZ. Adam Valík a kol. ČHMÚ.

Posuzování dotačních reforem prostřednictvím databází: Identifikace environmentálně škodlivých dotací v České republice. Klára Školníková a kol. CENIA, COŽP UK.

Evaluace Státní politiky životního prostředí – adaptace sídel. Klára Školníková a kol. CENIA.

RainWaterManager – nástroj pro výběr vhodného opatření ke zlepšení hospodaření s dešťovou vodou. Luděk Bureš a kol. ČZU, Západočeská univerzita v Plzni, VÚMOP, Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a. s.

 

13:20 – 15:00 Přednášková sekce: BIODIVERZITA, ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

DivLand – Centrum pro krajinu a biodiverzitu: dílčí výsledky v (téměř) polovině řešení. Dušan Romportl. VÚKOZ, v. v. i. (prezentace zde)

RekreENVI – komplexní hodnocení dopadů cestovního ruchu na území KRNAP: představení projektu. Dušan Romportl. VÚKOZ, v. v. i. (prezentace zde)

Aplikace pro sledování nenadálých výkyvů v trendech z oblasti životního prostředí. Petr Kučera. Technologické centrum Praha. (prezentace zde)

Scénáře vývoje životního prostředí v ČR do roku 2050. Ondřej Pokorný. Technologické centrum Praha. (prezentace zde)

Komunitní zahrady a jejich měnící se přínos pro společnost. Jan Macháč. UJEP. (prezentace zde)

 

15:00 – 15:10 Závěr konference

 

Změna programu vyhrazena.

Upozorňujeme, že konference bude nahrávána a záznam bude uveřejněn na youtube kanálu CENIA a bude dostupný na webových stránkách a facebookovém profilu CENIA a dalších médiích. Každý účastník svou účastí stvrzuje souhlas s pořízením záznamu a jeho následným užitím organizací CENIA.