Konference Životní prostředí – prostředí pro život 2023

Česká informační agentura životního prostředí (CENIA) pořádá za podpory Ministerstva životního prostředí a Technologické agentury ČR v pořadí již 4. ročník Konference Životní prostředí – prostředí pro život.

Konference poskytne prostor pro setkání odborné i laické veřejnosti, kterou spojuje zájem o životní prostředí ve všech jeho složkách, a umožní tak širší diskusi o otázkách souvisejících s aktuálními výzvami životního prostředí v národním i globálním kontextu.

Konference se uskuteční 2. a 3. listopadu 2023 tradičně v prostorách Ballingova sálu Národní technické knihovny v Praze.

K účasti a prezentaci na konferenci jsou zvány primárně výzkumné týmy, které se podílejí na řešení projektů Programu Prostředí pro život, jehož poskytovatelem a realizátorem je Technologická agentura ČR. V případě, že nebude kapacita příspěvků z tohoto programu naplněna, rádi uvítáme mezi přednášejícími i zástupce projektových týmů z jiných programů, jejichž zaměření je v souladu s prioritami tohoto programu i naší konference (zařazení dalších projektů z jiných programů posoudí programový výbor konference).

Témata konference:

  • odpadové a oběhové hospodářství,
  • ochrana vody, půdy, horninového prostředí a dalších přírodních zdrojů včetně jejich udržitelného využívání,
  • biodiverzita, ochrana přírody a krajiny,
  • ochrana klimatu a adaptace na změny a zlepšení kvality ovzduší,
  • nástroje ochrany životního prostředí aj.

V rámci předběžného programu se během prvního dne konference – čtvrtek 2. listopadu 2023 – můžete těšit na prezentace dílčích výstupů a výsledků projektu s názvem Centrum environmentálního výzkumu: Odpadové a oběhové hospodářství a environmentální bezpečnost (CEVOOH), který je podpořen z programu Prostředí pro život, a jehož hlavním koordinátorem je CENIA.

Projekt CEVOOH se zabývá výzkumem v oblasti přechodu České republiky z lineárního na cirkulární hospodářský model. K hlavním oblastem vědeckého zájmu Centra patří, kromě odpadového a oběhového hospodářství, i monitoring a rozvoj nových nástrojů pro sledování přechodu k oběhovému hospodářství, vývoj nových indikátorů, analýza životního cyklu výrobků, ekodesign, problematika kontaminace prostředí z hlediska technologií, nově se vyskytujících polutantů i využití inovativních přístupů k identifikaci a odstranění znečištění (např. prostřednictvím dálkového průzkumu Země). Neméně důležitá je v tomto projektu také oblast environmentální bezpečnosti, prevence závažných havárií a s tím související témata kybernetické bezpečnosti a společenské přijatelnosti environmentálně a technologicky podmíněných rizik. Centrum poskytuje výsledky výzkumu a expertní podporu při tvorbě politik, strategií a regulací jak Ministerstvu životního prostředí, tak dalším resortům státní správy, odborným platformám a dalším partnerským subjektům.

Druhý den konference – pátek 3. listopadu 2023 – pak bude věnován prezentaci záměrů a výstupů dalších projektů podpořených z programu Ministerstva životního prostředí na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací v oblasti životního prostředí – Prostředí pro život, případně i z dalších programů, které jsou v souladu s prioritami konference.

Detailní program a další organizační podrobnosti akce budeme dále upřesňovat zde na webových stránkách a na našem facebookovém profilu.

Těšíme se na setkání s vámi a podnětnou diskuzi.