Možnosti vyhledávání nelegálních skládek metodami DPZ

Nelegální, tzv. černé skládky představují značné riziko pro životní prostředí. Mohou z nich unikat nebezpečné látky do ovzduší, půdy a vody, které mohou poškozovat lokální ekosystémy a ohrožovat např. zdroje pitné vody. Jejich výskyt lze odhalit několika způsoby. Jeden z efektivních způsobů pro vyhledávání nejen černých skládek, ale i dalších potenciálně kontaminovaných míst, je využití metod dálkového průzkumu.

CENIA, česká informační agentura životního prostředí vede od roku 2019 druhou etapu projektu s názvem Národní inventarizace kontaminovaných míst (NIKM 2). NIKM představuje projekt zaměřený na podchycení a základní zhodnocení co nejúplnějšího počtu kontaminovaných a potenciálně kontaminovaných lokalit na území České republiky. Cílem projektu je zajištění efektivního a jednotného postupu identifikace, evidence a hodnocení těchto lokalit. Výstupem inventarizace bude celostátní databáze kontaminovaných a potenciálně kontaminovaných míst, v níž bude mít každé místo, resp. lokalita svůj záznam. Každý záznam v databázi bude obsahovat získané informace o dané lokalitě a její hodnocení z hlediska principiálního charakteru dalšího postupu a naléhavosti řešení podle toho, jaké riziko nebo potenciální riziko představuje lokalita pro lidské zdraví a životní prostředí v kontextu s konkrétními místními podmínkami.

Jednotlivé záznamy lokalit, resp. kontaminovaných míst, i těch, které nejsou deklarovány jako „skládka“, obsahují řadu informací o nakládání s odpady. Tyto informace je možno v systému identifikovat, „vytěžit“ a využít jako významný zdroj pro účel monitorování nakládání s odpady, případně pro zjišťování nelegálního nakládání s odpady. Je to také jedno z nových témat zařazených do plánu výzkumu a vývoje CENIA. Jak konkrétně lze prostřednictvím metod dálkového průzkumu identifikovat v krajině např. černé skládky a další kontaminovaná místa se dozvíte v článku, který byl publikován v aktuálním Odpadovém fóru.