Bezpečnostní listy

Dne 18.12.2006 schválil Evropský parlament Nařízení č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek a o zřízení Evropské agentury pro chemické látky (Nařízení REACH), které nabylo účinnosti 1.6.2007. Článek 31 nařízení stanovuje požadavky na bezpečnostní listy (BL). Článek specifikuje, pro které látky a přípravky se BL požaduje, kdy je nutné jej poskytovat v rámci dodavatelského řetězce a specifikuje jeho položky. Článek odkazuje na přílohu II nařízení REACH Pokyny pro sestavení bezpečnostních listů, která obsahuje podrobnější informace o jednotlivých částech BL. V roce 2008 vstoupilo v platnost Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí, o změně a zrušení směrnice 67/548/EHS a 1999/45/EHS a o změně nařízení (ES) č. 1907/2006 (nařízení CLP). Příloha II nařízení REACH musela být změněna, aby se přizpůsobila kriteriím pro klasifikaci a jiným příslušným ustanovením uvedeným v nařízení CLP. Změna byla provedena v roce 2010 nařízením Komise (EU) č. 453/2010, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006.

Další informace naleznete také v Pokynech pro sestavování bezpečnostních listů.

Telefonní číslo pro naléhavé situace

Nařízení Komise (EU) č. 453/2010, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006, vyžaduje, aby se v bodě 1.4 bezpečnostního listu uváděly odkazy na nouzové informační služby.

Existuje-li v členském státě, v němž je látka nebo směs uváděna na trh, oficiální poradenská instituce, uvede se její telefonní číslo, které může postačovat. Je-li z nějakých důvodů dostupnost těchto služeb omezena, např. z důvodu úředních hodin, nebo existují-li omezení v konkrétním druhu poskytovaných informací, musí to být jasně uvedeno.

V ČR poskytuje informace o první pomoci a léčení akutních otrav Toxikologické informační středisko.

Kontaktní údaje:

Toxikologické informační středisko

Na Bojišti 1

120 00 Praha 2

Telefon: +420 224 919 293, +420 224 915 402

Web: www.tis-cz.cz

Přípustné expoziční limity (PEL) a nejvyšší přípustné koncentrace (NPK-P) chemických látek

Hodnoty PEL a NPK-P jsou uvedeny v příloze č. 2 v části A Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci.