Software pro Nařízení REACH

REACH-IT

Centrální informační systém, který poskytuje podporu požadavkům nařízení REACH (ES č. 1907/2006, zde dále jako nařízení REACH), se nazývá REACH-IT. Cílem nástroje REACH-IT je zajistit, aby v rámci agentury ECHA, příslušných orgánů členských států, průmyslových subjektů a dalších partnerů byly postupy podle nařízení REACH podporovány vhodným informačním systémem / vhodnými informačními systémy a odpovídajícími prostředími, aby tak byly splněny další požadavky stanovené právními předpisy, například článkem 77 (úkoly agentury) a článkem 111 (formáty a programové vybavení pro předkládání informací agentuře).

Systém REACH-IT je centrálním systémem spravovaným agenturou ECHA. Jedná se o místo, kde se společnost může zapsat, kde může předběžně registrovat látky, získat kontakt na další společnosti, které již předběžně registrovaly tutéž látku, kde může společnost předkládat své registrace, stahovat faktury a prohlížet stav předložených registrací a plateb. Navíc umožňuje přípravu dokumentace, např. pro dotaz.

Další informace a stažení aktuální verze programu naleznete zde.

IUCLID

IUCLID (International Uniform ChemicaL Information Database – Mezinárodní jednotná informační databáze chemických látek) je softwarová aplikace pro zachycení, ukládání, udržování a výměnu údajů o standardních a nebezpečných vlastnostech látek. Slouží pro přípravu a předkládání dokumentace ke splnění požadavků nařízení REACH. Pro agenturu ECHA a pro příslušné orgány členských států je dále centrálním úložištěm dat pro všechny předložené dokumentace, základem pro hodnocení rizik látek, potřebu nových informací a pro omezování a povolování používání chemických látek při řízení rizik.

Další informace a stažení aktuální verze programu naleznete zde.

Chesar

Chesar (CHEmical Safety Assessment and Reporting tool – Posouzení chemické bezpečnosti a reportingový nástroj) je aplikace vyvinutá agenturou ECHA, která pomáhá společnostem provádět jejich posouzení chemické bezpečnosti (CSA) a připravit jejich zprávy o chemické bezpečnosti (CSR) a scénáře expozice (ES) pro komunikaci v rámci dodavatelského řetězce.

Chesar dále umožňuje registrantům provádět jejich hodnocení bezpečnosti strukturovaným, harmonizovaným a efektivním způsobem. To zahrnuje import údajů o látkách přímo z aplikace IUCLID, popisující použití látky, stanovení opatření k řízení rizik v případě potřeby, provádění odhadů expozice a ukázku kontroly rizik. Chesar automaticky generuje Zprávy o chemické bezpečnosti a scénáře expozice pro komunikaci v elektronickém formátu pro výměnu a jako textový dokument.

Další informace a stažení aktuální verze programu naleznete zde.

Veškeré příručky naleznete zde.