Národní inventarizace kontaminovaných míst – 2. etapa

Národní inventarizace kontaminovaných míst – II. etapa (NIKM II, 2018-2021)

      

Prioritním cílem 2. etapy národní inventarizace je co nejúplnější podchycení a základní zhodnocení kontaminovaných a potenciálně kontaminovaných míst na území celého státu. Výstupem inventarizace bude celostátní databáze kontaminovaných a potenciálně kontaminovaných míst, v níž bude mít každé místo, resp. lokalita svůj záznam. Každý záznam v databázi bude obsahovat získané informace o dané lokalitě a její hodnocení z hlediska principiálního charakteru dalšího postupu a naléhavosti řešení podle toho, jaké riziko nebo potenciální riziko představuje lokalita pro lidské zdraví a životní prostředí v kontextu s konkrétními místními podmínkami. Mimo to budou výsledky inventarizace synteticky shrnuty a zhodnoceny v 15 souhrnných zprávách, jejichž náplní bude charakteristika problematiky kontaminace horninového prostředí v jednotlivých krajích, na území hlavního města a na území celé republiky.

Projekt byl zahájen dne 2. 1. 2018. V průběhu roku 2018 byla vyhlášena a vyhodnocena veřejná zakázka na “Dodávky inventarizačních prací a služeb pro projekt 2. etapy národní inventarizace kontaminovaných míst”.

V rámci projektu probíhají tyto klíčové aktivity:

  • Projektová úloha 1 – Management projektuzajišťuje CENIA – 2,65 mil. Kč.
  • Projektová úloha 2 – Podpora inventarizace metodami DPZzajišťuje CENIA – 5,01 mil. Kč.
  • Projektová úloha 3 – Inventarizace kontaminovaných a potenciálně kontaminovaných míst (plošná inventarizace)zajišťuje dodavatel 1 – Společnost DEKONTA, VZ Ekomonitor, GEOtest – NIKM 2. Objem 103,10 mil. Kč. Práce podle závazné metodiky NIKM zahrnují fáze úvodní analýzy, sběru údajů, hodnocení údajů, syntézy inventarizace, vyhodnocení průběhu projektu, vypracování zpráv a publikace výsledků.
  • Projektová úloha 4 – Služby administrátora inventarizacezajišťuje dodavatel 2 – ProGeo Consulting s.r.o. – 4,12 mil. Kč. Jde o výkon funkce administrátora pro inventarizační akci (NIKM) podle metodiky pro Systém evidence kontaminovaných míst (SEKM), včetně verifikace a validace záznamů a uživatelské podpory SEKM pro inventarizační týmy.
  • Projektová úloha 5 – Služby externí kontrolyzajišťuje dodavatel 3 – Ing. Jiří Tylčer, CSc. – 1,73 mil. Kč. Zahrnuje průběžnou inspekci souladu prací s metodikou, konkrétní auditní a kontrolní činnost, vč. kontrol faktur a oponentur výstupů.

Projekt je spolufinancován z Fondu soudržnosti EU. V prosinci 2017 byl zaregistrován v programu 11531 – Operační program životní prostředí 2014-2020 a 28. května 2019 bylo vydáno Rozhodnutí o poskytnutí dotace. Celkový objem finančních prostředků vč. DPH je 116,63 mil. Kč, z toho 99,13 mil. tvoří spolufinancování z FS EU. Projekt byl ukončen odevzdáním naplněné databáze a hodnotících zpráv k 31. 12. 2021. Více viz Výstupy projektu.

Kontakt: Zdeněk Suchánek, zdenek.suchanek@cenia.cz