PUDR

Mechanismy prosazování principů udržitelného rozvoje ve státní správě (PUDR, 2019 – 2023)

V rámci projektu dojde k nastavení procesů sledování vývoje udržitelného rozvoje a vytvoření návrhu zlepšení systému odhadu dopadů a zajišťování koherence politik. Projekt zajistí i aktualizaci a evaluaci strategických dokumentů udržitelného rozvoje ČR. Zároveň dojde ke zvýšení informovanosti a zapojení veřejnosti do celého procesu implementace a hodnocení naplňování strategických dokumentů udržitelného rozvoje.

Registrační číslo projektu: CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/00014042

Termín projektu: 1. 7. 2019 – 30. 6. 2023

Partneři projektu:

 • Ministerstvo životního prostředí
 • Český statistický úřad
 • Ministerstvo pro místní rozvoj

Finanční rámec projektu:

 • Celkem: 47 721 067,00 Kč
 • Z toho ESF: 38 588 686,40 Kč
 • Z toho SR: 9 132 380,60 Kč

Cíle projektu:

 • Zajištění aktualizace a evaluace strategických dokumentů udržitelného rozvoje ČR.
 • Nastavení procesů sledování rozvoje udržitelného rozvoje.
 • Vytvořit návrh zlepšení systému odhadu dopadů a zajišťování koherence politik v ČR.
 • Zvýšení informovanosti veřejnosti o politikách udržitelného rozvoje a jejích nástrojích a její zapojení do procesu implementace a hodnocení naplňování ČR 2030.

Klíčové aktivity projektu:

 • KA1: Aktualizace a evaluace Strategického rámce Česká republika 2030 a Implementačního plánu Strategického rámce Česká republika 2030
 • KA2: Aktualizace a evaluace Implementace Agendy 2030 pro udržitelný rozvoj (Cílů udržitelného rozvoje) v České republice.
 • KA3: Koherence politik pro udržitelný rozvoj.
 • KA4: Popularizace udržitelného rozvoje a kvality života.
 • KA5: Řízení a administrace projektu.

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Prioritní osa: 4 Efektivní veřejná správa

 • Investiční priorita: 4.1 Investice do institucionální kapacity a efektivnosti veřejné správy a veřejných služeb na celostátní, regionální a místní úrovni za účelem reforem, zlepšování právní úpravy a řádné správy
 • Specifický cíl: SC 4.1.1 Optimalizovat procesy a postupy ve veřejné správě zejména prostřednictvím posílení strategického řízení organizací, zvýšení kvality jejich fungování a snížení administrativní zátěže; SC 4.1.2 Profesionalizovat veřejnou správu zejména prostřednictvím zvyšování znalostí a dovedností jejích pracovníků, rozvoje politik a strategií v oblasti lidských zdrojů a implementace služebního zákona

Výzva: 03_15_019 Výzva pro projekty podporující implementaci Strategického rámce rozvoje veřejné správy ČR pro období 2014 – 2020

Kontakt:
Radka Kollingerová,radka.kollingerova@cenia.cz