Environmentální prohlášení o produktu

Environmentální prohlášení o produktu (EPD) je nástrojem transparentní deklarace vlastností výrobku zákazníkovi. Slouží k prezentaci skutečných dopadů daného výrobku na životní prostředí. Samotné EPD výrobku neznamená, že je daný produkt šetrnější k životnímu prostředí, ale poskytuje zákazníkovi srovnatelné informace, podle kterých může ekologický výrobek preferovat.

EPD představuje soubor měřitelných informací o vlivu produktu na životní prostředí v průběhu jeho životního cyklu (např. spotřeba energií a vody, produkce odpadů, vliv na změnu klimatu, eutrofizaci, rozrušování ozonové vrstvy apod.). Tyto informace se zjišťují metodou analýzy životního cyklu (LCA) podle norem ČSN ISO 14040-49 a mohou být doplněny dalšími údaji, jež jsou považovány za podstatné. Pro získání EPD musí být doložené informace ověřeny třetí stranou. Prohlášení musí být veřejně přístupné a údaje v něm obsažené musí být ověřitelné. Jejich tvorba se řídí normou ČSN ISO 14025. V podstatě tedy jde o podrobný průkaz produktu o jeho vlivu na životní prostředí.

Cíle EPD:

  • Poskytovat informace založené na LCA a doplňkové informace o environmentálních aspektech produktů.
  • Pomáhat nakupujícím a uživatelům udělat si srovnání mezi produkty na základě podložených informací.
  • Povzbudit zlepšování environmentálního profilu produktů.
  • Poskytovat informace pro posouzení environmentálních dopadů produktů v rámci jejich životního cyklu.

Principy EPD:

  • Dobrovolnost – vývoj a používání environmentálních prohlášení o produktu jsou dobrovolné.
  • Založení na životním cyklu – musí se vzít v úvahu a do prohlášení zahrnout všechny relevantní environmentální aspekty v rámci celého životního cyklu. Pokud to není možné, musí to být zdůvodněno.
  • Zapojení zainteresovaných stran do vývoje environmentálních prohlášení.
  • Porovnatelnost – environmentální profilu produktů je porovnatelný na základě posouzení celého životního cyklu. Z poskytovaných informací je zároveň zřejmé, kdy je porovnatelnost omezená.
  • Ověřování – nezávislým akreditovaným ověřovatelem.
  • Transparentnost – díky snadné dostupnosti pravidel pro tvorbu environmentálních prohlášení o produktu.

Od 1.1.2024 přechází výkon agendy EPD plně do gesce Ministerstva životního prostředí.

Kontakt: Eva Horatiová
eva.horatiova@mzp.cz
+420 267 122 007