MEMORESP

Foto I Petr Šmídek

Rozvoj metodik pro reporting emisí a propadů skleníkových plynů a jejich projekcí, včetně projekcí emisí tradičních polutantů (MEMORESP, 2019-2022)

Projekt MEMORESP se zabývá výzkumem a vývojem metod využívaných pro inventarizaci, monitoring a reporting emisí skleníkových plynů a tradičních polutantů a jejich projekcí s cílem vytvoření rozsáhlé metodologické základny pro smluvní výzkum jednotlivých partnerů projektu. Využití pokročilejších přístupů a vyšších úrovní přesnosti metodik pro jednotlivé sektory, plyny a jejich projekce vyžadují zpřísňující se mezinárodní pravidla (včetně evropského trhu s emisními povolenkami). Vyvinuté postupy i softwarové nástroje, v konečném důsledku zpřehlední a zjednoduší naplnění potřeby kvantifikace emisí, jejich reportingu a jejich přezkumu.

Řešitelské konsorcium je složeno z následujících organizací: Český hydrometeorologický ústav, IFER – Ústav pro výzkum lesních ekosystémů, s.r.o., Centrum dopravního výzkumu, v.v.i., KONEKO marketing, spol. s r.o., CENIA, česká informační agentura životního prostředí, Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v.v.i., Výzkumný ústav zemědělské techniky, v.v.i.

Kontakt:
Jiří Valta, jiri.valta@cenia.cz