O CENIA

Česká informační agentura životního prostředí (CENIA) je příspěvkovou organizací Ministerstva životního prostředí (MŽP). Posláním CENIA je shromažďování, hodnocení a interpretace informací o životním prostředí a jejich poskytování odborné i laické veřejnosti.

CENIA spolupracuje se všemi poskytovateli datových zdrojů v resortu životního prostředí i s řadou výzkumných, vědeckých či univerzitních pracovišť. Podílí se na vývoji a poskytování vybraných datových a mapových služeb a je provozovatelem řady informačních systémů. CENIA využívá své odborné znalosti při přípravě národních hodnotících dokumentů a strategických a koncepčních materiálů vznikajících v gesci MŽP. Jednotlivé týmy pracovníků CENIA spolupracují jak na národních, tak i mezinárodních projektech, a CENIA tak profiluje svou pozici i na poli vědy a výzkumu.

CENIA spravuje Integrovaný systém ohlašovacích povinností ISPOP, který zajišťuje plnění legislativně povinných hlášení z oblasti životního prostředí a současně poskytuje data pro průřezové environmentální informace.

Datovým výstupem CENIA je Informační systém statistiky a reportingu životního prostředí ISSaR, který obsahuje přehledně zpracovaný soubor všech statistických údajů a indikátorů stavu životního prostředí.

CENIA spravuje Národní geoportál INSPIRE, kde jsou kromě dat a služeb spadajících pod směrnici INSPIRE k nalezení i tematická data několika desítek subjektů od centrálních orgánů veřejné správy, rezortních organizací, krajských úřadů, obcí, výzkumných institucí, až po soukromé firmy a zobrazovanými daty pokrývá širokou škálu oborů..

Mezi hlavní publikační výstupy CENIA patří zejména Zpráva o životním prostředí České republiky, zprávy o životním prostředí v krajích České republiky (tzv. krajské zprávy) a Statistická ročenka životního prostředí České republiky.

V České republice je CENIA kontaktním místem Evropské agentury pro životní prostředí (EEA) a je zapojena do Evropské informační a pozorovací sítě pro životní prostředí  Eionet. Současně je také národním kontaktním místem pro Infrastrukturu pro prostorové informace v Evropě INSPIRE a zastupujícím orgánem evropského programu ekoznačeníEcolabel EU a programu Eco-Management and Audit Scheme (EMAS).