Konference Životní prostředí – prostředí pro život 2021

Česká informační agentura životního prostředí pořádala za podpory Ministerstva životního prostředí dvoudenní odborné setkání s cílem vytvořit prostor pro širokou diskusi o otázkách souvisejících s aktuálními výzvami v oblasti ochrany životního prostředí. Konference Životní prostředí – prostředí pro život se uskutečnila ve dnech 16. a 17. září 2021 v Ballingově sálu Národní technické knihovny v Praze.

První den konference poskytl prostor pro prezentaci záměrů a výstupů projektů podpořených z programu Ministerstva životního prostředí na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací v oblasti životního prostředí – Prostředí pro život, jehož poskytovatelem a realizátorem je Technologická agentura ČR. Zaměření konference tak bylo dáno hlavními prioritami programu, kterými jsou:

 • klima – opatření k ochraně klimatu, mitigace a adaptace na zvýšenou extremitu srážek i teplot, a to v sídlech i ve volné krajině,
 • ochrana ovzduší,
 • odpadové a oběhové hospodářství,
 • ochrana vody, půdy, horninového prostředí a dalších přírodních zdrojů,
 • biodiverzita, ochrana přírody a krajiny,
 • environmentálně příznivá společnost, bezpečné a resilientní prostředí, specifické nástroje ochrany životního prostředí a udržitelného rozvoje.

Druhý den konference byl věnován problematice udržitelného rozvoje a jeho odborný obsah byl zaštítěn strategickým dokumentem Zelená dohoda pro Evropu (The European Green Deal), jenž představuje soubor opatření, který by měl evropským občanům a podnikům umožnit plně využívat výhod, které s sebou přináší přechod na udržitelnější, ekologičtější hospodářství. Hlavní témata druhého dne konference byla zaměřena na 5 základních okruhů:

 1. Opatření Zelené dohody pro udržitelný rozvoj
 2. Data, informace a znalosti pro udržitelný rozvoj
 3. Společenská odpovědnost firem a udržitelná výroba a spotřeba
 4. Zdravá planeta pro příští generace
 5. Veřejnost versus ochrana klimatu a udržitelný rozvoj
 6. Udržitelný rozvoj lidských sídel

Na konci prvního přednáškového dne proběhlo neformální setkání účastníků v prostorách Národní technické knihovny.

Program s jednotlivými přednáškami, sborník abstraktů, fotogalerie a videozáznam z akce jsou dostupné prostřednictvím odkazů v pravém menu.

Děkujeme za setkání s vámi a podnětnou diskuzi.

           

 

Záštita nad konferencí

Mediální podpora