Program konference Životní prostředí – prostředí pro život 2021

1. den konference čtvrtek 16. září 2021

8:00 – 9:00 registrace účastníků

9:00 – 10:00 Zahájení konference

Kamila Vávrová, Technologická agentura České republiky. (prezentace zde)

Miroslav Havránek, Česká informační agentura životního prostředí. (prezentace zde)

zástupce Ministerstva životního prostředí (bude upřesněno)

Videozáznam zde.

 

10:00 – 11:00 Přednášková sekce I: Téma Cirkulární ekonomika

Vývoj efektivních nástrojů pro minimalizaci vzniku demoličního odpadu. Pavel Tesárek. České vysoké učení technické v Praze. (prezentace zde)

Možnosti úpravy stavebního sádrokartonového odpadu pomocí separační a recyklační linky. Zdeněk Prošek. České vysoké učení technické v Praze. (prezentace zde)

Environmentální databáze obalových materiálů. Jan Kulhánek a Jan Pešta. Vysoká škola chemicko-technologická v Praze. (prezentace zde)

Videozáznam zde.

 

11:00 – 11:20 přestávka

 

11:20 – 12:40 Přednášková sekce II: Téma Horninové prostředí

Nerostné suroviny. Michal Poňavič. Česká geologická služba. (prezentace zde)

Podzemní vody v krasovém systému. Roman Novotný. Česká geologická služba. (prezentace zde)

Systematický výzkum sesuvů v ČR. Petr Kycl. Česká geologická služba. (prezentace zde)

Poddolovaná území. Radomír Grygar. Česká geologická služba. (prezentace zde)

Videozáznam zde.

 

12:40 – 13:40 oběd a Posterová sekce

prezentovány budou postery:

Centrum environmentálního výzkumu: Odpadové a oběhové hospodářství a environmentální bezpečnost (CEVOOH). Miroslav Havránek. Česká informační agentura životního prostředí.

Výzvy pro zdravotnické odpady v oběhovém hospodářství. Julie Mokrá. Technická univerzita v Liberci.

Východiska efektivního hospodaření se srážkovou vodou na pilotních lokalitách rozvojových ploch měst. Jan Kopp. Západočeská univerzita v Plzni.

Využitelnost radarového vegetačního indexu v zemědělství. Iva Batrlová. Česká informační agentura životního prostředí.

Aplikace vyvíjené Laboratoří dálkového průzkumu. Jiří Kvapil. Česká informační agentura životního prostředí.

Analýza teplotních změn povrchu po provedených ekologických opatřeních. Jana Seidlová. Česká informační agentura životního prostředí.

Klimasken – středoevropský nástroj pro hodnocení příčin a dopadů změny klimatu na místní úrovni (města, čtvrti, budovy). Viktor Třebický. CI2, o. p. s.

Organické látky s nízkou biologickou rozložitelností ve vodách a možnosti jejich odstraňování. Karolína Keprtová. Vysoká škola chemicko-technologická v Praze.

Rozvojový projekt ČGS v Gruzii – hodnocení geologických rizik v oblasti Kazbek. Martin Dostalík. Česká geologická služba.

Dopady atmosférické depozice na vodní prostředí se zohledněním klimatických podmínek. Silvie Semerádová. Výzkumný ústav vodohospodářský T.G.M., v.v.i.

Zhodnocení vnosu pesticidů a dalších mikropolutantů do vodárenských nádrží v povodí Moravy a Dyje pomocí pasivních vzorkovačů. Tomáš Mičaník. Výzkumný ústav vodohospodářský T.G.M., v.v.i.

 

13:40 – 15:40 Přednášková sekce III: Téma Biodiverzita

DivLand – Centrum pro krajinu a biodiverzitu: východiska, cíle a vize. Dušan Romportl. Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. (prezentace zde)

Potřebujeme informační rozcestník pro zefektivnění preventivní ochrany zemědělské půdy před vstupy rizikových látek? Jan Skála. Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v. v. i. (prezentace zde)

Vytvoření celorepublikové sítě monitoringu dopadů klimatické změny na růst a stabilitu lesů. Radim Matula. Česká zemědělská univerzita v Praze. (prezentace zde)

Obalování sadebního materiálu lesních dřevin novým technologickým systémem PostCont. Ivan Kuneš a František Lopot. Česká zemědělská univerzita v Praze. (prezentace zde)

Zachování a obnova ekosystémů subalpínských trávníků: od přísné ochrany po obnovní management. Radim Hédl. Botanický ústav Akademie věd České republiky, v.v.i. (prezentace zde)

Management rybníků: Hledání cesty k zachování biodiversity. Petr Musil. Česká zemědělská univerzita. (prezentace zde)

Videozáznam zde.

 

15:40 – 16:00 přestávka

 

16:00 – 17:20 Přednášková sekce IV: Téma Voda

Centrum Voda. Petr Březina. Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v. v. i. (prezentace zde)

Variabilita chování aktivních uhlí při odstranění mikropolutantů z vod i při regeneraci a reaktivaci po vyčerpání kapacity. Marek Šváb. Dekonta, a.s. (prezentace zde)

Hodnocení stavu vod pomocí effect-based metod. Pavla Kovaláková. Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v.v.i. (prezentace zde)

Hodnocení estrogenní a antiestrogenní aktivity v čistírenských kalech a vysvětlení příspěvků jednotlivých endokrinních disruptorů. Tomáš Cajthaml. Univerzita Karlova. (z organizačních důvodů nebyla přednáška prezentována)

Videozáznam zde.

 

17:20 – 17:40 přestávka

 

17:40 – 18:50 Panelová diskuze: Centra excelence

Miroslav Havránek. Česká informační agentura životního prostředí.

Petr Březina. Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v. v. i.

Dušan Romportl. Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i.

Michal Poňavič. Česká geologická služba.

Vojtěch Máca. Univerzita Karlova.

Videozáznam zde.

 

18:50 – 19:00 Závěr prvního dne konference

 

19:00 – 21:00 Společenský večer se slavnostním předáváním certifikátů ekoznačky


2. den konference pátek 17. září 2021

8:00 – 9:00 registrace účastníků

9:00 – 9:10 Zahájení druhého dne konference

Anna Pasková, Ministerstvo životního prostředí. (prezentace zde)

 

9:10 – 11:10 Přednášková sekce V: Udržitelný rozvoj není jen jeden

Věda jako hybatel změn ve 21. století? Lukáš Pokorný. RECETOX, Masarykova univerzita. (prezentace zde)

Udržitelný rozvoj a památkově chráněná území. Karel Bařinka. Institut pro udržitelný rozvoj sídel, z.s. (prezentace zde)

Podpora alternativních řešení mobility v environmentálně citlivých oblastech. Hana Brůhová-Foltýnová. Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. (prezentace zde)

Stavební právo jako nástroj pro zvládání klimatické změny. Petra Kolínská. Zelený kruh. (prezentace zde)

Výkon veřejné správy v oblasti ochrany klimatu. Michaela Pixová. University of New York in Prague. (prezentace zde)

Genderové a sociální aspekty klimatické krize. Petra Jelínková. Otevřená společnost/Česká ženská lobby. (prezentace zde)

Videozáznam zde.

 

11:10 – 11:30 přestávka

 

11:30 – 13:30 Přednášková sekce VI: Naše obce a Zelená dohoda pro Evropu.  

Manheimská úmluva – Local Green Deal. Marie Petrová, Ministerstvo životního prostředí. (prezentace zde)

Panelová diskuse:

Marie Petrová, Ministerstvo životního prostředí.

Ivo Bělonohý, Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů ČR.

Jana Drápalová, místostarostka, MČ Brno – Nový Lískovec

Alexandr Kaminaras, starosta, Velké Meziříčí

Petra Kolínská, Zelený kruh

Videozáznam zde.

 

13:30 – 13:40 Závěr druhého dne konference.

 

Pozn. Změna programu vyhrazena.