CISAŽP

Celostátní informační systém pro sběr a hodnocení informací o znečištění životního prostředí (CISAŽP) (2009-2015)

 

 

Projekt Celostátní informační systém pro sběr a hodnocení informací o znečištění životního prostředí (CISAŽP) realizovaný v letech 2009-2015 měl za cíl podstatné zvýšení transparentnosti, konzistentnosti a účinnosti styku podnikatelů, veřejné správy a veřejnosti s resortem životního prostředí.

Za tímto účelem byl v rámci projektu vytvořen informační systém, který tvoří tři hlavní části: Integrovaný systém plnění informačních povinností (ISPOP), Environmentální helpdesk (EnviHELP) a Geoportál.

Zavedení výstupů projektu umožňuje prostřednictvím elektronizace agend resortu životního prostředí značné zjednodušení ohlašovacích povinností a výkonu státní správy. Informace vstupující do systému CISAŽP jsou analyzovány, komplexně vyhodnocovány a zasazeny do širokého kontextu zohledňujícího ekonomické i sociální aspekty a vazby, a jsou tak důležitým podkladem a východiskem pro formulaci priorit a cílů pro ochranu a zlepšování životního prostředí v České republice.

Hlavním uživatelem nového informačního systému jsou orgány a instituce státní správy, ale přístup k němu je zajištěn i pro veřejnost.

Projekt byl spolufinancován z prostředků ERDF (Evropského fondu pro regionální rozvoj) v rámci Operačního programu Životní prostředí prioritní osa 5 Omezování průmyslového znečištění a snižování environmentálních rizik, oblast podpory 5.1.

 

Kontakt:

Jan Nepimach, jan.nepimach@cenia.cz